Jan Erik Bresil har avlevert sin masteroppgave med tittelen «Ruskontrakt: Enhetlig praksis i norsk politi?».

Forfatterens sammendrag: Tema for oppgaven er «ruskontrakter», også kalt «urinprøvekontrakter», initiert av norsk politi. Formålet med denne oppgaven har vært å redegjøre for fenomenet ruskontrakter og undersøke om mindreårige får et likt og enhetlig tilbud fra politiet når det gjelder dette fenomenet. Har norsk politi notoritet og rutiner som gjør det mulig å evaluere og forske på slike forebyggende enkelttiltak?

Les mer her: