Tysfjordsaken har fått mye oppmerksomhet etter at de første overgrepene ble avdekket i 2016. I denne rapporten oppsummerer Nordland politidistrikt etterforskningen, der det til nå er avdekket 151 seksuelle overgrepssaker relatert til Tysfjord. Mange av sakene ligger langt tilbake i tid, men det fremheves i rapporten at for å kunne forebygge nye overgrep, måtte disse også undersøkes.

På bakgrunn av oppslag i media og annen informasjon som tilfløt politiet, besluttet politimesteren i Nordland den 13. juni 2016 å etablere en prosjektorganisasjon som skulle følge opp saken. De fikk i oppdrag å kartlegge hva som hadde skjedd, forebygge at nye overgrep skjer og bidra inn i det tverretatlige samarbeidet, etterforske og påtalebehandle de anmeldte straffesakene med fokus på kvalitet og fremdrift samt styrke befolkningens tillit til politiet.

I rapporten beskrives sakene og etterforskningen nærmere, i tillegg til at det fokuseres mye på det forebyggende politiarbeidet i Tysfjord. I kapitlet om forebygging av nye overgrep trekkes det blant annet frem at oppdagelsesrisikoen må økes, og at det har blitt brukt mye tid på å informere aktuelle aktører om opplysningsplikt og varslingsplikt. Videre tas samordningsarbeid opp, herunder bruk av politiråd i Tysfjord og Hamarøy som sentrale arenaer for involvering og ansvarliggjøring.

Last ned rapporten her.