I dette NOVA-notatet presenteres erfaringene fra et prosjekt som Oslo Krisesenter i samarbeid med Bredtveit fengsel har drevet for kvinner i fengsel som er utsatt for vold i nære relasjoner. Notatet beskriver rammene rundt og innholdet i selve fengselsprosjektet, samt foreslår mulige veier videre.

Prosjektet er forankret i Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og det har sin bakgrunn i at man ønsker å tilby voldsutsatte kvinner i fengsel samme type tilbud som voldsutsatte kvinner ellers i samfunnet. Siden 2008 har prosjektet vært finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og finansieringen har omfattet én stilling fra Oslo krisesenter.

Prosjektet startet i 2004, og det har hatt som formål å gi de innsatte en mulighet til å bearbeide sine voldserfaringer, og å gi kvinnene hjelp til hvordan de kan beskytte seg mot vold etter løslatelse. Prosjektet har i tillegg omfattet kompetansehevende tiltak for de ansatte i fengselet.

I notatet diskuteres styrker og svakheter ved prosjektet, samt mulige fremtidige utforminger av prosjektet. Det fremheves at prosjektet har vært vellykket og forsvarlig, men at det har vært en del utfordringer underveis. Det anbefales sterkt at prosjektet videreføres, samtidig som det påpekes at det er behov for organisatoriske endringer. Blant annet framheves det at prosjektet må ha en sterkere forankring, både i fengselet og i krisesenteret.

Last ned NOVA-notatet her.