Det er et betydelig antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge, og antallet er voksende. Både internasjonal og norsk forskning viser at barn og unge som vokser opp i lavinn­tektsfamilier, er mer utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Likedan viser forskningen at når husholdsinntekten øker, reduseres risikoen for vold, omsorgssvikt og overgrep.

Rapporten samler kunnskap, på tvers av fagdisipliner, om i hvilken grad og på hvilken måte oppvekst i lavinntektsfamilier påvirker barns utviklingsmuligheter.
Prosjektet er bestilt og finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Last ned rapporten «Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier – En kunnskapsoppsummering» (pdf)