Vi vet at det forekommer æresrelaterte konflikter og negativ sosial kontroll, spesielt i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. Noen unge kan være nødt til å bryte med familie og nettverk for å slippe unna vold og sterk sosial kontroll og få mulighet til å bestemme over seg selv.

Ulike målgrupper og ulike problemer krever ulike metoder for sosialt arbeid: Man skiller her mellom forebyggende, intervenerende og terapeutiske tiltak.  Forebyggende innsats kan for eksempel fokusere på å styrke foreldrenes dialog med sine barn og undervisning i  skolen om barns rettigheter og menneskerettigheter.

Vive har laget en rapport som presenterer metoder til bruk i arbeidet mot ærerelaterte konflikter og negativ sosial kontroll. Det handler om å forhindre slike problemer og å identifisere / engasjere innsatsen i forhold til personer som trenger hjelp. Det finnes begrenset kunnskap om hva som fungerer, og rapporten inneholder derfor først og fremst en oppdatert oversikt over hva som finnes. Manglende evaluering av effekt av tiltak er en problemstilling som går igjen når man snakker om kriminalitetsforebygging.

Enkelte norske tiltak er nevnt, slik som sikre botilbud som i Norge koordineres av Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Videre er det en diskusjon om mekling og dialogarbeid med foreldre, med varierende erfaringer fra Norge, Nederland og Sverige. Dette beskrives nærmere i kapittel 7 i rapporten, men også her er det manglende kunnskap om hva som fungerer.

Last ned rapporten «Metoder i arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol» (pdf)