Nøkkelbudskap i denne rapporten er: Levekår i oppveksten påvirker barns helse både på kort sikt og inn i voksenlivet. Tiltak i skolen, som forsterking av skolehelsetjenesten og antimobbeprogrammer, bidrar til å gi alle barn og unge gode livssjanser og muligheter til god helse. Det bør settes i gang et systematisk utviklingsarbeid i grunnskolen for å minske sosial ulikhet og bedre trivsel og psykisk helse.

Denne rapporten er den tredje i en serie på fire rapporter som er skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet. De bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial ulikhet i helse. Ambisjonen er å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan problemene arter seg, og særlig hva som med stor sannsynlighet kan bidra til å redusere problemene.

Last ned publikasjonen «Levekår og helse i barndommen: Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger» (pdf)

Les de andre rapportene i serien:
«Unge i risiko for å bli stående utenfor: Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger.

«Barnefattigdom, helse og livssjanser. Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger.»

«Sosiale ulikheter blant barn og unge: Hva kan norske kommuner gjøre? Noen tilnærminger.»