Formålet med denne artikkelen var å undersøke om MST er virksomt slik det gjennomføres i vanlig praksis i Norge. For å belyse effekten av MST i Norge vektlegges nordiske effektstudier fordi de nordiske landene er homogene på mange områder, for eksempel landenes kultur, historie, sosiale betingelser og velferdssystem.

Både de norske og den svenske studien sammenlignet MST mot en kontrollgruppe som mottok ordinær behandling i barnevernet. Den svenske studien finner ikke noen signifikante forskjeller mellom gruppen som mottok MST og de som mottok ordinær behandling, mens de norske studiene viser til positive effektmål både på kort og lang sikt.

Den siste og mest omfattende internasjonale kunnskapsoppsummeringen som foreligger om effektene av MST, viser små og signifikante effekter på hovedutfallsmål som kriminell atferd og annen atferdsproblematikk som rusbruk og familiefungering m.m. Det er likevel behov for flere uavhengige og større studier.

Multisystemisk terapi (MST) er et intensivt, tidsavgrenset familie- og nærmiljøbasert behandlingstilbud for ungdom i alderen 12 til 18 år med alvorlige atferdsvansker.

Barn og unge som har atferdsforstyrrelser eller høy grad av atferdsvansker over lang tid, kan utvikle psykososiale vansker som rusmisbruk, nedsatte skoleprestasjoner, avvisning fra jevnaldrende, og kriminalitet som vedvarer gjennom barndommen og inn i voksen alder.

Last ned artikkelen «Kunnskapsoppsummering og klassifisering av Multisystemisk terapi (MST)» (pdf)

Les mer i tidsskriftet Ungsinn (Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge). Tidsskriftet utgis av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet.