Formålet med  rapporten, som er  utgitt av Helsedirektoratet i 2018 er å sammenfatte kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker barn og unges oppvekst. Rapporten er skrevet av Geir Møller. Forfatteren redegjør for begreper, teoretisk grunnlag og  tegn og signaler på fysiske og seksuelle overgrep samt omsorgssvikt. Her presenteres også samtalemetoder og systemer på hvordan en kan fange opp barn som bekymrer.  Rapporten kan også fungere som et nyttig oppslagsverk.

Møller er opptatt av at de som jobber i barnehage og skole eller i andre sammenhenger tidligst mulig skal kunne identifisere sårbare unge og barn. Det innebærer at de har nødvendig kunnskap og verktøy for å indentifisere barna, men også kunnskap som gjøre at de ikke har ubegrunnede bekymringer.

Risiko og beskyttelse

Flere begreper avklares i rapporten:

 Risikofaktorer: «Begrepet risikofaktorer innebærer enhver egenskap eller eksponering som leder til økt sannsynlighet for en negativ utvikling i form av sykdom, skade, mangelfull mestring etc. Utgangspunktet er at barn og unge er utsatt for ulike typer risiko. Det kan være biologiske risikofaktorer som har oppstått som følge av dårlige ernæring eller rusbruk under graviditet, og det kan være miljøfaktorer som påvirker barnet etter fødselen. Slike miljøforhold kan være fattigdom, foreldres utdanningsnivå, familiekonflikter,
negative erfaringer (omsorgssvikt,vold og overgrep).»
Beskyttelsesfaktorer: «Begrepet beskyttelsesfaktorer innebærer enhver faktor – individuell, relasjonell eller miljømessig – som bidrar til å fremme en positiv utvikling for barn og unge.»

Kfk var tilstede på fagseminaret arrangert av Helsedirektoratet der rapporten ble presentert . Omtale av fagseminaret kan leses her.
Både de som jobber med SLT-arbeid i kommunene, ungdomskoordinatorer og i konfliktrådene vil ha nytte av rapporten.

Viktige referanser i rapporten:
– Ask, H. og Kjeldsen, A. (2015): Samtaler med barn.Folkehelseinstituttet. Rapport 2015:4.
– Breivik, Kyrre m.fl. (2016): Å bli utsatt for mobbing.En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak. Læringsmiljøsentret UiS og Uni Research.
– Bufdir (2015): Omsorgssvikt eller funksjonsnedsettelse? Faglige retningslinjer, veiledning, rutiner og skjema. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (nettversjon).