Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bestilt denne kartleggingen av hva befolkningen vet om hva vold er, om hjelpetilbud og deres tanker om hva som bør gjøres ved mistanke om vold. Kartleggingen viser at mange først og fremst regner fysisk vold som vold. Dette betyr at det er behov for mer kunnskap ut til befolkningen om at vold også kan være eksempelvis trusler, trakassering og kontroll av en annens økonomi.

Sentio Research har gjennomført kartleggingen, som skal hjelpe Bufdir med å målrette sin innsats med å opplyse befolkningen om vold og overgrep og hvor man kan få hjelp. Selv om det kan være vanskelig å måle kunnskap og fenomenforståelse i en befolkningsundersøkelse, påpeker direktoratet at funnene stemmer med annen forskning.

I tillegg til at mange ikke ser psykiske krenkelser som vold, oppgir 1 av 3 at de ikke anser det å motta et uønsket seksuelt bilde eller å bli presset til å gifte seg mot sin vilje som vold. Et annet interessant funn er at ansatte i tjenester som potensielt møter voldsutsatte i sitt arbeid også i relativt høy grad ikke karakteriserer disse handlingene som vold. Dette har konsekvenser for arbeid med å forebygge både uønsket deling av seksuelle bilder og tvangsekteskap – både opp mot befolkningen generelt, og spesifikt mot ansatte i relevante tjenester.

Kunnskap om hjelpetiltak virker å være relativ god. Flere enn syv av ti kjenner til krisesentrene, støttesentrene mot incest og familieverntjenesten. Nettstedet www.dinutvei.no er imidlertid svært lite kjent. Det samme er kunnskap om avvergeplikten.

Prioriteringer fremover

Direktoratet trekker frem følgende områder de vil prioritere å arbeide med fremover:

  •  Informasjon om vold i nære relasjoner og aktuelle lavterskeltilbud, blant annet gjennom utvikling av filmer og radiosnutter om tematikken
  •  Informasjon til barn og unge, blant annet gjennom informasjonsopplegget Jegvet.no
  • Kompetanseheving, blant annet gjennom øvingsportalen «Snakkemedbarn.no
  •  Informasjon om avvergeplikten, her nevnes Krisesentersekretariatets kurs for førstelinjen og en kommende veileder om temaet
  •  Informasjon og samarbeid om dinutvei.no, muligens en kampanje om nettstedet rettet mot befolkningen

Les mer på Bufdirs nettsider, og last ned rapporten her.