Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen har på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet sammenfattet en oversikt over norsk forskning på kriminalitetsforebyggende arbeid. Målet med kunnskapsoversikten har vært å løfte fram arbeidet som gjøres innenfor det kriminalitetsforebyggende feltet og synliggjøre utfordringer. Oppdragsgiver ønsket også gjennom dette å synliggjøre hva forskningen sier om direkte og indirekte effekter av det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

En kunnskapsoversikt over det kriminalitetsforebyggende feltet omfatter et svært stort kildemateriale. Dette prosjektet gir ikke en komplett litteraturoppsummering på alle felt og prosjektet har vært nødt til å gjøre avgrensninger. Dette betyr at rapporten ikke gir en fullstendig oversikt over forskning som omhandler tiltak og programmer med kriminalitetsforebyggende målsetninger. Oversikten illustrerer først og fremst mangfoldet i det forebyggende arbeidet og hva som karakteriserer innsatsen knyttet til en rekke spesifikke kriminalitetsområder.

Les kunnskapsoversikten her