Problemstillingene for denne studien er å
• utvikle typologier for samspillstyper mellom kommuner og frivillige
organisasjoner
• identifisere mekanismer som strukturer relasjonene mellom kommuner
og frivillige organisasjoner
• forstå hvilke forhold som gjør partene tilfredse med samhandlingen, og
hvilke barrierer det er
• avdekke betydningen av kommunal frivillighetspolitikk – som
indikator for oppmerksomhet mot frivillig sektor og som pådriver for
utvikling av samspill
• forstå hvordan samspill varierer mellom kommuner og frivillige
organisasjoner på tvers av felt

Denne rapporten studerer samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Analysene er særlig rettet inn mot saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering.

Last ned publikasjonen «Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner» (pdf)

I brosjyren under finner du en oppsummering av  hovedfunnene fra rapporten. Blant temaene som dekkes er de ulike formene for samarbeid, omfanget av samarbeidet på ulike felter, samt barrierene mot mer samhandling mellom kommuner og frivillighet.

Last ned brosjyren «Frivillighet i kommunene» (pdf)