I denne metaanalysen av måter å forbedre hvordan hjelpeapparatet forstår og reagerer på vold mot barn, finner forskerne at kompetanseheving spiller en viktig rolle. Det er imidlertid flere faktorer som må være til stede for at kompetanseheving skal ha en effekt. Blant annet bør opplæringen inneholde diskusjoner og mulighet til refleksjon, og det bør tilbys oppfriskningskurs i etterkant.

Forskerne gjorde systematiske søk etter studier av kompetanseheving med mål om å forbedre ansatte i hjelpeapparatets forståelse for, og håndtering av, voldsutsatte og deres barn. De så spesielt på leger, sykepleiere, sosialarbeidere og lærere. Overordnet viste studiene at kompetanseheving hadde en positiv effekt på deltakernes kunnskap og holdning om vold i nære relasjoner, og på deres kliniske kompetanse. Elementer av effektiv kompetanseheving inkluderte mulighet for diskusjon i etterkant av opplæringen, oppfriskning av kunnskapen og kjennskap til lokale instanser med spesifikk kunnskap om vold i nære relasjoner.

I tillegg så de på studier av strukturelle intervensjoner for å endre praksis internt i instanser og for å bedre samarbeid mellom instanser. Også her fant de positive effekter, men det var tydelig at kontinuerlig forpliktelse fra alle parter var en av de mest sentrale utfordringene for å sikre godt samarbeid i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Det var også nødvendig med finansiering for å sikre godt samarbeid og bedre samordning. Dette er gjenkjennbart fra andre studier av hva som hemmer og fremmer samarbeid både generelt og i saker som omhandler vold i nære relasjoner.

Det pekes i artikkelen på at det er behov for mer forskning på effektiviteten av både kompetanseheving og mer strukturelle endringer for å forbedre måten hjelpeapparatet arbeider med barn og familier utsatt for vold i nære relasjoner. Videre hadde ingen av studiene evaluert nettbaserte programmer, som det etter hvert finnes en del av. Det trekkes også frem at det er usikkert hvorvidt disse intervensjonene faktisk bidrar til en bedring av situasjonen for foreldre og barn, noe som bør implementeres i videre forskning på temaet.

Last ned artikkelen her. 

Les flere artikler fra tidsskriftet Child Abuse Review her.