Begrepet arbeidslivskriminalitet er ikke entydig, men defineres gjerne som brudd på norske regler om lønns-og arbeidsforhold, trygde-, skatte-og avgiftskriminalitet, eller organisert kriminalitet som minimaliserer produksjonskostnadene, og som dermed virker konkurransevridende. Andre beslektede begreper som brukes i denne sammenhengen er sosial dumping og useriøs virksomhet.

Denne rapporten viser at de tiltakene som er satt i verk i hovedsak er knyttet til kommunens rolle som innkjøper. Mange er med i et innkjøpssamarbeid, noe som gjør det enklere å unngå useriøse aktører. Undersøkelsen viser at det er vanskelig å følge opp regelverket på en skikkelig måte, og at det krever mye tid, ressurser og kompetanse – veid opp mot andre viktige oppgaver.

Last ned rapporten «Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?» (pdf)