I en ny rapport peker Redd Barna på behovet for et lavterskel hjelpetilbud for personer som er bekymret for at de skal begå seksuelle overgrep mot barn. Fagpersoner som Redd Barna har intervjuet, trekker frem at det mangler tiltak for å hjelpe personer med problematiske seksuelle følelser å kontrollere tanker og atferd – innen de begår seksuelle overgrep. Dette er en viktig mangel i den offentlige innsatsen for å forebygge seksuelle overgrep mot barn.

Slike lavterskeltilbud i form av en hjelpelinje finnes i land som Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland. Flere evalueringer av disse tilbudene viser at personer som har fått hjelp opplever en økt erkjennelse av at de har en problematisk atferd, økt forståelse av at atferden kan kontrolleres og økt evne til å ta i bruk teknikker og strategier for å håndtere seksuelle følelser og atferd knyttet til barn.

Gjennom Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2020) har regjeringen slått fast at behandlingstilbudet for både voksne og unge som har begått overgrep skal utvikles og forbedres. Det samme gjelder for unge med seksuelt skadelig atferd. Det vil i tillegg være viktig å se på hvordan det er mulig å forebygge at personer, både voksne og unge, begår seksuelle overgrep. En nasjonal hjelpelinje, slik Redd Barna foreslår, kan være en viktig del av denne typen forebygging.

Rapporten kan lastes ned her.