I artikkelen diskuteres  skillet mellom helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Helsefremming har helse, velvære og livskvalitet som mål. Kfk anbefaler at SLT-koordinatorer og UKer leser artikkelen, slik at de bedre kan bistå ungdom og unge voksne med å bygge tiltro til egen mestring.

Bjørg Synnøve Aglen, Vibeke Olufsen og Geir-Arild Espnes har publisert en artikkel i Sykepleien (3.7.18), som omhandler betydningen av å arbeide helsefremmende. Hovedbudskapet er blant annet at «helsefremmende arbeid stimulerer utløsning av ressurser i individer, familier og lokalsamfunn, slik at de kan mestre utfordringer selv, oppleve mening, livsglede og tiltro til egne ressurser«. De poengterer at tilgang på mestringsressurser kan bidra til at en person opplever at  hendelser i livet er forståelige, håndterbare og meningsfulle.

Helsefremmende arbeid bygger på en salutogen tenkning  (salut av helse), mens en patogen tenkning handler om å forebygge sykdom. En helsefremmende  tenkning innebærer at både gode og mindre gode opplevelser og hendelser i livet gir mulighet for vekst og læring. Det er avgjørende å ha tilgjengelige mestringsressurser for å kunne håndtere både hendelser i omgivelsene og i en selv, slik som for eksempel mestre stress,  regulere følelser (sinne) og uro.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer helsefremming som en prosess som gir folk økt kontroll over og muligheter til å forbedre helse sin. 

Kfk er av den oppfatning at SLT-koordinatorer og UKer  i samarbeid med den unge kan finne fram til indre og ytre mestringsressurser. I tillegg er det avgjørende å aktivere et støttende miljø og nettverk. Poenget er ikke å skjerme de unge fra utfordringer i livet, men å lære dem å håndtere utfordringer og bygge tiltro til at de kan mestres.

Flere kommuner har søkt midler gjennom folkehelseprogrammet, og artikkelen er derfor nyttig.

Referanser og nyttige lenker:

Artikkelen i Sykepleien kan lastes ned her.

Trondheim kommune har utarbeidet et lavterskeltilbud for ungdom som omhandler mestring. En presentasjon kan lastes ned her.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid har publisert en oversikt over Salutogenese – teori og praksis, skrevet av Eva Langeland. Den kan lastes ned her.

Det er utviklet program i kriminalomsorgen som bygger på en salutogen tankegang. Disse er også evaluert.