Hvordan  går det med integrering av flyktninger i Norge? Forfatterne Eirin Mølland, Eugene Guribye og Joseph Salomonsen har i denne rapporten sett på hvordan det går med integrering av flyktninger i Sør Norge.  Fem år etter at flyktningene fullførte introduksjonsprogrammet var ca.  30% uten arbeid. Nasjonale mål har vært at  70 prosent  skal være i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program.

Deltakere i studien var 6845 personer som fikk opphold i Norge i perioden 2002-2015. Flyktningene var bosatt i Telemark eller i Agderfylkene. I Telemark fylke var 22% av flyktningene fra Somalia. I Aust-Agder var 12 % fra Somalia og 15 % i Vest-Agder. Et funn i rapporten er at sysselsetningsgraden blant somaliere var lavere enn for flyktninger fra Eritrea. Men forskerne påpeker at verken det generelle arbeidsmarkedet eller landbakgrunn kan forklare forskjellene i sysselsetting blant flyktninger. Det er behov for mer kunnskap om hva som virker hvor og hvorfor.

Integreringsarbeidet bærer preg av at både samfunn, myndigheter og flyktninger har hastverk når det gjelder flyktningers integrering i det norske samfunnet.

Nyttige referanser:

Eirin Mølland, Eugene Guribye og Joseph Salomonsen: Hastverk er lastverk? En revurdering av målinger av resultater for introduksjonsprogrammet for flyktninger i Agder og Telemark. Agderforskning: FOU-rapport nr. 1/2018.

Bernt Bratsberg, Oddbjorn Raaum og Knut Roed: Immigrant Labor Market Integration Across Admission Classes. IZA Discussion Paper nr. 10513, 2017.

Anne Britt Djuve mfl: Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem? Fafo-rapport 2017:31.

Enes, A. W. (2017). Deltakere i introduksjonsordingen – Veien til vellykket integrering? Statistisk Sentralbyrå.

Du kan lese mer på Forskning.no om denne og andre undersøkelser om integrering.