Nord Universitet ser på i hvilken grad og på hvilke måter barnevernet formelt samarbeider med andre aktører på lokalt nivå, samt hvordan disse formaliserte samarbeidene eventuelt fungerte.

Studien har viset at det finnes mye formalisert samarbeid rundt barn og unge i sårbare livssituasjoner, men at nettverkene ofte ikke sees i sammenheng. Aktørene etterlyser en sterkere føring på hvilke samarbeid som skal prioriteres og en mer helhetlig plan omkring hvordan samarbeidet kan styrkes.

Les mer her.