Kompetansesenter rus Oslo (KoRus Oslo) fikk i 2018 midler fra Helsedirektoratet til å utvikle og gjennomføre Føre Var. Denne første Føre Var rapporten fra Oslo er utarbeidet med bistand og veiledning fra Kompetansesenter Rus – region vest Bergen (KoRus Bergen). Det er også gjennomført en Føre Var kartlegging i Trondheim.

Det finnes mye kunnskap om den lokale rusmiddelsituasjonen hos enkeltpersoner og instanser, men denne informasjonen er ofte lite organisert og kun tilgjengelig for internt bruk. Føre Var innhenter og analyserer slik informasjon. På den måten formidler Føre Var siste nytt på et tidligere tidspunkt enn mer tradisjonelle rapporteringssystemer.

Dette kan gi fagpersoner og politikere mulighet til å iverksette virksomme og effektive tiltak basert på oppdatert informasjon om rusmiddelbruk i Oslo.

Oppdatert kunnskap vil forbedre muligheten til å iverksette kunnskapsbaserte, effektive og målrettede skadereduserende tiltak.

Les hele rapporten her