0-24-programmet er et femårig tverrsektorielt program som har som formål at tjenester og innsatser for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier skal bli bedre samordnet og mer helhetlige. Deloitte følgeevaluerer programmet, og i denne første delevalueringen finner vi en gjennomgang og vurdering av programmets måloppnåelse så langt. Videre inneholder delevalueringen vurderinger av pågående prosesser og innspill til forbedrings- og læringspunkter.

0-24-programmet er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Programmets langsiktige mål er «at det tverretatlige samarbeidet i landets kommuner om utsatte barn og unge og deres familier blir styrket, og at gjennomføringen i videregående opplæring økes, noe som vil bidra til et forbedret grunnlag for aktiv deltakelse i samfunnet og varig tilknytning til arbeidslivet for dem det gjelder.» En viktig del av programmet er å arbeide opp mot fylkesmennene for å for at de skal være pådriver for samordning og samarbeid om utsatte barn og unge og deres familier. Les mer om programmet på deres hjemmesider.

I denne delrapporten trekkes det frem at det har vært utfordringer tilknyttet å sikre god forankring i og eierskap i de ulike direktoratene. Deloitte peker på at dette til dels kan skyldes at det ikke ble laget tydelige nok måldokumenter eller fremdriftsplan i starten av programmet. Utviklingen av en strategi for programmet i 2017 har imidlertid bidratt til en positiv fremdrift for programmet og bedre forankring.

Videre har programmet hatt utfordringer knyttet til egen struktur og forankring. Blant annet har ulike roller som programeier og sekretariat vært utydelige, men Deloitte påpeker at det arbeides med å tydeliggjøre de sentrale rollene. Kommunikasjons- og informasjonsdeling, som er en kjent utfordring i tverretatlig samarbeid, har ikke fungert optimalt. Også dette arbeides det med å forbedre i 2018.

Når det gjelder hva programmet har oppnådd hittil, trekkes utarbeidelse av felles kunnskapsgrunnlag om utsatte barn og deres familier frem som en suksess. I tillegg har programmet vist en positiv utvikling når det gjelder arbeidet mot fylkesmennene, samtidig som Deloitte mener at dette arbeidet bør være en enda mer sentral del fremover. Ifølge Deloitte har programmets innsatser og resultater frem til 2018 blitt kritisert for å være beskjedne, men at det kan forventes flere konkrete resultater fremover ettersom det gjennomføres endringer i organisering av programmet.

Basert på funnene i rapporten anbefaler Deloitte følgende:

  • Programmet bør prioritere arbeidet som er startet opp for å bedre programmets organisering og forankring, herunder tydeliggjøre og forsterke forankring i direktoratene og departementene.
  • Programmet bør jobbe mer systematisk med kommunikasjon, både internt blant deltakerne i programmet og eksternt ut mot fylkesmenn, kommuner og fylkeskommuner.
  • Programmet er over halvveis i perioden, og bør vektlegge at programmets innsatser fremstår som tydelige operasjonaliseringer av programmets mål, og med gevinster som oppleves som sentrale suksesser for deltakerne.

Programmet skal gå til 2020, men arbeidet med å sikre godt tverretatlig samarbeid om utsatte barn og unge og deres familier vil ikke ha en utløpsdato. Om tjenestene samarbeider godt og kommer inn tidlig, kan dette forebygge at disse får utfordringer også som voksne.

Last ned følgeevalueringen av-0-24-programmet her