Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fikk i 2014 i oppdrag å tilpasse og prøve ut foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (ICDP) for foreldre på krisesentre.

Følgende forskningsspørsmål ble stilt i evalueringen: På hvilke områder, og på hvilken måte kan ICDP tilpasses virksomheten i krisesentrene? Hvordan har fagpersonene i krisesentrene erfart at ICDP har fungert som redskap i foreldreveiledning? Hvilke tilpasninger anser personalet som ytterligere forbedringsområder når det gjelder tilpasning av ICDP?

Les evalueringen her

Les mer på hjemmesidene til Bufdir