I denne rapporten evalueres samhandlingstiltak som er rettet mot utsatte barn og unge og får tilskudd fra Helsedirektoratet. Basert på erfaringene i tiltakene trekkes suksesskriterier og barrierer for utvikling av tverrsektorielle tiltak for utsatte barn og unge frem. Evalueringen konkluderer med at kunnskapen om hva som hemmer og fremmer utviklingen av tiltak etter hvert er ganske stor, men at overgangen fra prosjekt til fast drift er en stor utfordring.

Hensikten med evalueringen har vært å få økt kunnskap om hvordan ulike samhandlingsmodeller rettet mot utsatte barn og unge fungerer. Mer konkret var målet å finne ut i hvilken grad et utvalg samhandlingstiltak oppnår målet om mer helhetlige og samtidige tjenester/tilbud fra ulike sektorer og nivåer rettet mot barn, unge og deres familier.

I rapporten belyses en rekke suksesskriterier og barrierer som virker inn på hvordan samhandlingstiltakene forskerne har sett på, fungerer. Blant suksesskriteriene er utvikling av felles rutiner, kunnskapsbasert arbeid, at tilbudet er lavterskel og at prosjektet har en god forankring lokalt. Utvalgte barrierer som nevnes i rapporten er organisatorisk kompleksitet i kommunene, og manglende ressurser når prosjektperioden er over. Både suksesskriterier og barrierer er gjenkjennbart både fra annen forskning og fra praksisfeltet.

Ifølge forskerne vil den neste utfordringen trolig bli hvordan man skal sikre en god overgang fra prosjekt til innlemming i ordinær drift i kommunene, ettersom man nå har mye kunnskap om hva som hemmer og fremmer samarbeid og samordning.

Last ned rapporten her.

Les mer om prosjektet her.