Ifølge funnene fra denne evalueringen fungerer mentorordningen i all hovedsak etter intensjonene. Barna hadde et tydelig læringsutbytte i form av økt språkforståelse og større ordforråd, samtidig som de ble tryggere og deres sosiale ferdigheter bedret seg. Mentorene selv opplevde møtene med barna og familiene som lærerike, og mentorskapet som nyttig i forhold til framtidig yrkesutøvelse som barnevernspedagog og sosionom.

Imidlertid ble barn fra familier som er belastet og/eller under tilsyn av barnevernet ikke prioritert, fordi det ikke var hensikten å overta hjelpeapparatets ansvar.

NOVA har på oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført en oppfølgende evaluering av mentorordningen Nattergalen. Ordningen ble opprinnelig startet som et treårig prøveprosjekt i 2008 ved åtte høgskoler/universitet i Norge. Nattergalen har siden oppstarten hatt som målsetting å være et innvandringspolitisk og integreringspolitisk tiltak rettet mot barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8–12 år. Mentorene rekrutteres blant studenter på barnevern, sosialfag og vernepleierutdanningen.

Last ned rapporten «Evaluering av Nattergalen – en oppfølgingsstudie (pdf)

Les sammendrag av rapporten på nettsiden til OsloMet