Dette er noen av de utfordringer Difi mener politiledelsen bør være særlig oppmerksom på: Kulturforskjeller mellom denne reformen og forrige, spennet mellom den administrative planleggingskulturen på ledelsesnivå og den operative handlingskulturen på førstelinjenivå samt profesjonskamper og -konflikter.

Arbeidet med gjennomføring av politireformen går over 4 år, og denne statusrapporten gir en vurdering av reformarbeidet som er gjennomført i 2017, samt noen råd til Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet om det videre arbeidet.

Statusrapporten slår fast at politiet gjør en god jobb med å gjennomføre reformen slik det er bestemt. Dette skyldes ikke minst at ansatte i politiet er lojale og opptatt av samfunnsoppdraget. Politiet har i 2017 tatt betydelige skritt. I tiden fremover skal etaten videreutvikle og iverksette nye arbeidsmetoder og verktøy i politiet.

Rapporten er en oppfølging av Difi-rapport 2017:2 Statusrapport 2016 og Difi-rapport 2017:9 «Evaluering av nærpolitireformen. Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse» (pdf)

Last ned «Evaluering av nærpolitireformen. Statusrapport 2017» (pdf)

Direktoratet for forvaltning og  IKT (Difi) har utført denne evalueringen på bestilling fra Justisdepartementet.

Les mer på Regjeringens nettside