Det er en kjent sak at reformarbeid tar tid og krever ressurser. De store økonomiske innsparingene ved en reform vises ikke raskt. Når det gjelder nærpolitireformen mener Difi at noen av forutsetningene for å lykkes, er å være klar på hva som forventes og hva som er viktig å oppnå. Det er også viktig at kommuner og politiet avklarer roller og ansvar og blir mer enige om hvordan de sammen kan drive kriminalitetsforebyggende arbeid.

Difi har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert politiets arbeid med nærpolitireformen i 2018. Ny organisering er i hovedsak på plass, men situasjonen varierer mellom distriktene. Arbeidet med kvalitet er kommet et stykke på vei, men mye gjenstår.

Last ned «Difi-rapport 2019:1 Evaluering av nærpolitireformen – statusrapport 2018» (pdf)