Familieråd i voldssaker skiller seg ikke så mye fra ordinære familieråd, unntatt der det i tillegg til vold også er et høyt konfliktnivå. Da må både risikovurderinger og eventuelle sikkerhetstiltak settes inn. Et shuttleråd kan være en alternativ metode i disse høykonfliktsakene. Partene sitter da i atskilte rom.

Familieråd er en nettverksmodell som anvendes i Bufetat som medvirknings- og samarbeidsmodell
for barnet/ungdommen, familien og det utvidete nettverket i fosterhjemsrekruttering, i akuttarbeid
og institusjon.

I 2016 ble det pekt på et behov for å videreutvikle bruken av familierådsmodellen og anvendelsen i
saker med voldsproblematikk. Målgruppen for pilotprosjektet har vært familier med vold i nære relasjoner, familier med høytkonfliktnivå hvor barn er vitne til vold, og familier med oppdragervold hvor fysisk avstraffelse blir brukt i oppdragerøyemed.

Last ned publikasjonen «Bruk av familieråd i vold- og høykonfliktsaker. Evaluering av et samarbeidsprosjekt/pilot mellom fem kommuner og Bufetat region øst.» (pdf)