Boligsosialt arbeid kan bidra til å forbedre velferd og oppgaveløsning i forhold til skole og utdanning for barn og unge i sårbare boligområder. Det viser denne evalueringsrapporten.  Boliginnsatsene bidrar positivt til å hjelpe barn og unge til å fortsette med skole og utdanning. Dessuten fungerer tiltakene som et løft for økt og bedre tverrsektorielt samarbeid i forhold til barn og unge.

I Danmark har Landsbyggefonden i perioden 20111-14 utdelt 1,76 milliarder kroner til utsatte boligområder, hvor midlene har gått til boligsosiale tiltak og husleiestøtte. Formålet var å styrke innsatsen i boligområdene for å forbedre de sosiale kår og for å forebygge en negativ utviklingsspiral i disse boligområdene.

VIVE – Nasjonalt forsknings- og analysesenter for velferd, har evaluert effektene og resultatene av tiltakene utfra disse 4 temaer:

• Forbedret skolegang og utdanning

• Økt sysselsetting og aktiviteter som fører arbeidsledig nærmere arbeidsmarkedet

• Kriminalitetsforebygging

• Forbedret foreldrekompetanse og økt trivsel blant barna

Last ned evaluering «Børn og unges uddannelseschancer – De boligsociale indsatsers bidrag» (pdf)

Du kan lese om rapporten på VIVEs nettsider

Les også den andre rapporten i evalueringen «En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser»