Å hjelpe barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd tidlig kan virke forebyggende, men tilbudet i Norge er ikke godt nok per i dag. NKVTS har samlet kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia om behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. De foreslår en rekke tiltak for å bedre dette tilbudet i Norge.

Rapporten gir en oversikt over eksisterende behandlingstilbud til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA) og hvordan tilbudene er organisert i de nordiske landene og Storbritannia. Ingen av landene som inngikk i undersøkelsen har lykkes med å etablere offentlige landsdekkende strukturer for å sikre likeverdig behandling til barn og unge med SSA. En tidligere kartlegging gjort av NKVTS avdekket store mangler i dette tilbudet i Norge.

For å sikre at barn og unge med SSA tilbys en koordinert og konsistent tilnærming som anerkjenner både barnas behov og den risiko de kan utgjøre for seg selv og andre, foreslås det i denne rapporten en rekke forslag på nasjonalt og lokalt nivå. Kfk støtter budskapet om at tidlig innsats ovenfor denne gruppen barn og unge er viktig forebygging av fremtidig kriminalitet. Rapporten kan lastes ned her.