På oppdrag fra Bufdir har Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse Nord (RKBU Nord) evaluert Kvellomalen og sammenlignet denne med maler i Sverige og Danmark. Rapporten viser at det er mange fellestrekk mellom malene i Skandinavia, men at enkelte deltemaer bør etterspørres tydeligere i Kvellomalen. Evalueringen viser også at det er behov for en bedre implementerings- og oppfølgingsstruktur.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) skal i samarbeid med RKBU Vest, RKBU Midt Norge, Senter for barnevernforskning og innovasjon ved NTNU og Hemilsenteret ved Universitetet i Bergen forske på barnevernets undersøkelsesarbeid.

Oppdraget er gitt av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og har en varighet på fire år. Prosjektet er delt inn i fem delprosjekter. Denne rapporten er den andre i en serie på seks. Formålet med studien er å identifisere hva som kreves for å sikre god kvalitet i meldings- og undersøkelsesarbeidet i barnevernet i Norge.

Les mer på hjemmesidene til Bufdir

Les rapporten her (pdf)

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til RKBU Nord

Den første rapporten i serien finner du her