Andelen barn som vokser opp i fattigdom i Norge, har økt de siste ti årene og nærmer seg nå 10 prosent. Barn av innvandrere er overrepresentert og utgjør i dag omtrent halvparten av alle fattige barn. Årsakene og kildene til fattigdom er mange. Rapporten beskriver en rekke lovende tiltak som kommunene faktisk har satt i verk, for å gi ideer og inspirasjon til hva kommunene kan gjøre på dette folkehelseområdet.

Denne rapporten er den andre i en serie på fire rapporter som er skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet. De bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial ulikhet i helse. Ambisjonen er å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan problemene arter seg, og særlig hva som med stor sannsynlighet kan bidra til å redusere problemene.

Last ned rapporten «Barnefattigdom, helse og livssjanser. Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger.» (pdf)

Les de øvrige rapportene i serien:

«Levekår og helse i barndommen: Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger.»

«Unge i risiko for å bli stående utenfor: Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger.»

«Sosiale ulikheter blant barn og unge. Hva kan norske kommuner gjøre? Noen tilnærminger.»