I denne fordypningsrapporten, som er basert på den tredje undersøkelsen om ungdommers seksuelle handlinger og erfaringer på internett, konstaterer forskerne at dokumentasjon i form av fotografi og filming av seksuelle overgrep påvirker den psykiske helsen negativt. Et annet funn er at mange av ungdommene som er utsatt for grooming eller seksuelle overgrep på nett, også er utsatt for andre former for vold og overgrep.

Forskerne kommer med en rekke anbefalinger for å forebygge nettrelaterte overgrep mot barn. For det første er det helt nødvendig med bedre kunnskap om vold og overgrep hos voksne som jobber med barn. Uten dette vil disse ikke kunne avdekke overgrep som har skjedd, eller som kan skje. Det foreslås at dette tas inn i samtlige utdannelser for de som skal møte barn i sitt arbeid.

Barn bør også lære tidlig om hva seksuelle overgrep er, og om hvilke rettigheter de har. Forskerne peker også på behovet for å endre og modernisere seksualundervisningen som barn får på skolen i dag. Seksualundervisningen bør fokusere mer på relasjoner, omtenksomhet og respekt.

Det understrekes at funnene skal tolkes forsiktig, og at det er behov for mer forskning på dette feltet. Funnene avdekker likevel en del mønstre som forskerne kjenner igjen fra annen forskning og fra klinisk erfaring.

Last ned rapporten her.