En ny rapport fra Barneombudet basert på workshops med rundt 200 ungdommer viser at seksuelle krenkelser mellom ungdommer er svært utbredt. Ungdommene forteller om grove hendelser både fysisk og via mobil og nett, og de sier selv at de har for lite kunnskap om hva som er lov og ikke lov. Barneombudet kommer med en rekke anbefalinger i denne rapporten basert på samtalene med ungdommene. Blant annet må skolene ta arbeidet mot seksuelle krenkelser på alvor, og foreldre må vite hva som skjer og kunne hjelpe.

Barneombudet har snakket med over 200 ungdommer fra fire steder i Norge. De er opptatt av å få frem barn og unges stemme, og har brukt en deltakende metode i workshopene. Ungdommene har fått åpne spørsmål og har fått snakke fritt om ulike temaer som bildedeling, trakassering og sexpress. Ungdommene kjente til at både andre ungdommer, lærere og andre voksne krenker unge. På spørsmål om hvorfor dette skjer, trekkes det frem at rus og alkohol flytter grenser og at det er uklart hva som er rett og galt.

Forebyggende tiltak

Hva skal så til for å forebygge seksuelle krenkelser mot ungdom? Ungdommene selv mener at de trenger mye mer kunnskap, og gjerne fra de går i barnehagen. Seksualundervisningen må endres til å omhandle blant annet grensesetting. I tillegg ønsker de seg mer kunnskap om straffbare handlinger. Foreldre er også viktige, og ungdommene satte pris på ærlighet, åpenhet og engasjement fra sine foreldre.

Ungdommene ble også spurt om hvem de ville sagt fra til dersom de ble utsatt for seksuelle krenkelser. De fleste oppga at de ville fortalt det til en venn, men at det var viktig at dette var en de kunne stole på som ikke delte informasjonen videre. Enkelte ville ikke fortelle det til foreldre, ettersom de var redde for deres reaksjon. Helsetjenester og skole kom i annen rekke, noe som er gjenkjennbart fra Medietilsynets siste funn om nettrelaterte krenkelser. Barneombudet peker på at dersom ungdommene bestemmer seg for å fortelle om det de har opplevd til noen voksne, så er det veldig viktig for dem hvordan de blir møtt. De må bli tatt på alvor, ellers kan det være at de ikke sier ifra neste gang.

Anbefalinger

Basert på samtalene med ungdommene kommer Barneombudet med syv konkrete anbefalinger:

  1. Ungdoms kompetanse om seksuelle krenkelser må bli bedre
  2. Ungdoms digitale dømmekraft må styrkes
  3. Mer og bedre undervisning om kropp, grenser og seksualitet
  4. Foreldre må vite hva som skjer, og kunne hjelpe
  5. Skolene må ta arbeidet mot seksuelle krenkelser på alvor
  6. Støtteapparatet må styrkes
  7. Behov for mer forskning

Disse anbefalingene retter seg ikke kun mot skoler. Mange har et ansvar for å sikre at barn og unge beskyttes mot seksuelle krenkelser: politi, helse, skole og foreldre må jobbe sammen om dette. Alle anbefalingene handler om å forebygge. Spesielt relevant for det kriminalitetsforebyggende arbeidet er anbefalingen om at forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser blir en tydeligere del av opplæringen i digital dømmekraft, og at ungdom må lære mer om kropp, grenser og seksualitet. For å unngå at unge både krenker og blir krenket, trenger de å vite mer om disse temaene.

Denne rapporten er et viktig bidrag til det generelle forebyggende arbeidet mot at barn blir utsatt for seksuelle overgrep, enten det er fra jevnaldrende eller voksne. Det er spesielt nyttig å høre direkte fra de unge selv.

Les mer om rapporten og prosjektet på Barneombudets nettsider

Last ned rapporten her