Delrapport fra forskningsprosjekt som utføres av ISF på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Formålet med aktivitetsplikten er å styrke den enkeltes muligheter for overgang til arbeid eller utdanning. Det er ønskelig å få mer kunnskap om hvordan aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år virker. Institutt for samfunnsforskning

 

Forskerne finner blant annet at de NAV-ansatte som er intervjuet i undersøkelsen, har en positiv holdning til aktivitetsplikten og opplever at den har gitt dem nye verktøy i arbeidet med brukergruppen. Fra brukernes perspektiv er bildet mer sammensatt. Brukerne er positive til aktivitetsplikt dersom innholdet i aktiviteten oppleves som meningsfullt og kan bidra til at de kommer i arbeid.

Både NAV-ansatte og brukere peker på at rask avklaring og tett oppfølging er viktig for å bli selvhjulpen

Les saken og hele rapporten her: