innvandrere opplever større problemer knyttet til boligsituasjon, arbeidsmarked og helse  sammenlignet med befolkningen ellers. Spesielt opplever innvandrerkvinner og enslige med barn mest opphopning av levekårsproblemer. Dårligst livskvalitet rapporterer de med symptomer på angst og depresjon eller har økonomiske problemer.

NIBR-rapporten utnytter SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere 2016 og bidrar med ny kunnskap om innvandreres integrering ved at den ser på opphopning av levekårsproblemer på flere ulike områder.

Rapporten identifiserer velferdsproblemer knyttet til arbeid, bolig, inntekt, nærområde/nabolag, sosialt marginaliserte, dårlig helse og psykiske problemer, og analyserer hvilke levekårsproblemer som er hyppigst blant innvandrere, og i hvilken grad velferdsproblemenehoper seg opp i enkelte grupper av innvandrere.

Last ned rapporten «Accumulation of welfare problems among immigrants in Norway» (pdf)

Les mer om temaet på IMDIs nettsider