Rapporten er et resultat av et forskningsprosjekt som SINTEF utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet. I rapporten finnes informasjon om antall årsverk fra psykisk helsearbeid fra alle landets kommuner, inkludert rusarbeid. Også temaer som vold og overgrep, samarbeid med spesialisthelsetjenesten, oppsøkende virksomhet og arbeid med barn og unge er kartlagt og omtalt i rapporten.

En viktig konklusjon fra rapporten er at Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) har hatt direkte konsekvenser i kommunene. Mange kommuner har fått flere årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid, spesielt i tjenester til barn og unge. Dette kan være positivt for tidlig forebygging av psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk, som igjen kan forebygge utenforskap og kriminalitet. Et annet relevant funn er at ansvarsfordelingen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten rundt personer med alvorlige lidelser, ikke er tydelig nok.

Kfk ønsker også å trekke frem kommunenes arbeid med vold og overgrep. Kommunene ble spurt om kommunen/bydelen oversikt over antall personer som har henvendt seg til helse‐ og omsorgspersonell om vold i nære relasjoner i løpet av et år, og om seksuelle overgrep i løpet av et år. 22 prosent av kommunene oppga at de hadde en slik oversikt, noe flere kommuner burde sikre seg i fremtiden. For å kunne forebygge vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er det viktig at kommunene har en oversikt over utfordringene for sine innbyggere. Kommunene ble også spurt om de var fornøyde med det tverrsektorielle samarbeidet i saker som omhandler vold og seksuelle overgrep. Rundt halvparten svarte at de i noen grad har tilfredsstillende samarbeid om disse sakene. Her er det et stort forbedringspotensiale.

Videre har kommunene blitt spurt om de kjenner til, og er tilfreds, med de ulike kompetanse- og ressurssentrene om rus og psykisk helse. Dette inkluderer KoRus-ene (regionale kompetansesenter for russpørsmål), RVTS-ene (regionalt kunnskapssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), RBUP/RKBU (regionale kunnskapssentre for barn og unges psykiske helse/barnevern), NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse) og ROP‐tjeneste (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk helse). Det er flest kommuner som har vært i kontakt med KoRus-ene, etterfulgt av RVTS-ene, NAPHA, RBUP/RKBU og ROP-tjenesten. Bruken av kompetansesentrene handler i stor grad om å finne informasjon fra nettsiden, delta på ulike kurs og få tilgang til fagstoff.

SINTEF har siden 2007 årlig samlet inn årsverkstall fra psykisk helsearbeid fra alle landets kommuner. I 2015 ble rapporteringen for kommunalt rusarbeid (IS‐8) slått sammen med rapporteringen for kommunalt psykisk helsearbeid (IS‐24). Den nye rapporteringen kalles IS‐24/8 og dette er tredje rapport i den nye serien. Les mer om rapporten her.

Les rapporten her (pdf)