Skrevet av: Victoria Hoelstad Borg, SLT-koordinator i Moss

Det ble en nyttig og lærerik dag for de godt over 100 deltakerne som møtte på fagdag om ungdom og cannabis på Rygge ungdomsskole. Deltakere fra blant annet politi, barnevern, NAV, skole og helse ble trygt loset gjennom fagdagen av SLT-koordinator i Moss, Victoria Hoelstad Borg. Dagens arrangører KoRus Øst og SLT Rygge og Moss sørget for et høyt nivå både på innhold og logistikk.

Dagen ble åpnet av ordfører i Moss, Hanne Tollerud, som fremhevet viktigheten av at en kommune har en helhetlig struktur på det rusforebyggende feltet. Tall fra Ungdata om ungdom og cannabis i Moss og Rygge har vekket bekymring hos fagpersoner og politikere. Som fagperson skal du være trygg på hvor du skal ta bekymringen videre hvis du er bekymret for at en ungdom bruker cannabis, og vi må jobbe tverrfaglig for å dra lasset i samme retning, samtidig. Moss og Rygge kommuner ønsker å ta tak i utfordringsbildet. Felles forståelse er derfor viktig for det tverrfaglige samarbeidet.  Neste steg etter en slik fagdag blir å se på om vi har en struktur som ivaretar utfordringen. Vi må se på hvordan vi skal organisere dette i ny kommune for å fange opp flere ungdom på et tidlig tidspunkt, poengterte Tollerud.

SLT-koordinatorene i Rygge og Moss, Endre Gjølberg og Victoria Hoelstad Borg gav en oppfriskning i SLT-modellen og viste hvordan fagdagen er et konkret resultat av arbeidet med SLT handlingsplanen.

En rekke eksempler på en helhetlig struktur ble deretter presentert.

SLT-koordinator i Ringsaker, Tina Karila Fossengen og Mette Erika Harviken fra KoRus Øst presenterte TIUR (Tidlig intervensjon – unge og rus). Samarbeidsprosjektet mellom Ringsaker kommune og Ringsaker lensmannskontor er et godt eksempel på en helhetlig struktur på arbeidet med å forebygge, avdekke og følge opp ungdom som står i fare for å utvikle problemer knyttet til rus og kriminalitet. TIUR-tiltakskjeden viser tydelig hva som skal gjøres og av hvem i de ulike trinnene. Prosjektet ble initiert av SLT-koordinator, ledet av politiet, mens det i dag er tatt inn i ordinær drift i kommunen. Konklusjonen fra en forskningsbasert evaluering viser klart at TIUR motiverer ungdom til å ta bedre valg!

Kunnskapsoverføring er en viktig del av SLT-arbeidet. Helge Bjørnsen fra KoRus Øst delte av sin kunnskap om forskjellen på legalisering og avkriminalisering, om hvordan ivareta foreldrenes behov, hva vet vi om cannabis og skolefrafall og hvilket lovgrunnlag jobber vi etter? Det juridiske perspektivet ble deretter videreført av politiet. Moss og Rygge er heldige som har et godt og tett samarbeid med lokalt forebyggende politi. Gjennom kreativt rollespill ga Kurt, Lars og Jan oss innsikt i hvordan en bekymringssamtale ikke bør og hvordan den helst bør utarte seg.

Hvordan kan man snakke med ungdom og foreldre om cannabis og helse, lurte deltakerne på. Sturla Johansen fra RUStelefonen ga deltakerne oppdatert kunnskap om cannabis og virkning, om tenåringshjernen og belønningssystemet. Han viste oss HAP, en app for de som ønsker å slutte med cannabis eller redusere forbruket. Med utgangspunkt i hasjavvenningsprogrammet (HAP) setter appen fokus på bevisstgjøring, oppmuntring, kartlegging og informasjon.

I siste delen av programmet beveget tema seg fra teori og inn på cannabisforebygging i praksis. Moss kommune har et Forebyggende ungdomsteam (FUTT), som er gode på relasjonsbygging, system og problemløsning. Tjenestemenyen de har laget viser hvor du som ansatt kan henvende deg ved spørsmål om ungdom og rus.

Gregory Gurvich, fagleder for Utekontakten i Oppegård, kom for å fortelle om hasjavvenningsprogrammet (HAP) og samtaler med unge om rus, som to av mange rusforebyggende virkemidler kommunen disponerer. For at et tiltak skal komme målgruppen, befolkningen og kommunen til gode er det viktig med synlighet. «Et (destruktivt) kjærlighetsforhold» og «Sjef i eget liv» kan være nyttige innfallsvinkler til rusforebyggende samtaler med ungdom. Kjenner du en ungdom som ikke ønsker å være sjef i eget liv kanskje?

Som avslutning på fagdagen fikk deltakerne bryne seg på SLT-koordinator Victoria sin kahoot om ungdom og cannabis. Kunnskapshull ble tettet, mye latter ble hørt og med smil om munnen kunne den tverrfaglige gjengen forlate lokalet.