Nå er det åpnet for å gi innspill til ny stortingsmelding om folkehelse

The following is an excerpt.

Eldre- og folkehelseministeren har vært på Norgesturne for å få innspill til ny Folkehelsemelding. Det femte stoppestedet var i Oslo. Hun oppfordret alle til å komme med forslag til hva som kan gi et meningsfullt liv og økt livskvalitet gjennom hele livet. Hvordan kan vi forebygge lidelser, sosial ulikhet og leve et godt liv? Forskjellene øker, derfor må god folkehelse starte tidlig. Hva trengs av nye grep for å redusere uhelse, spør ministeren. Innspill må gis før 15. september.

Les mer

Gapet mellom de rikeste og de fattigste har økt. Hvordan er det å vokse opp på Grorud og Romsås?

The following is an excerpt.

I en fersk rapport fra OsloMet om Grorud og Romsås i Oslo, skriver forskerne at   trangboddhet og høy andel utleieboliger gir uheldig gjennomtrekk og mindre stabilitet. Flere flytter fra enn til Romsås. Mange barn føler seg utrygge i nærmiljøet og har for få trygge voksne rundt seg. Det er også verdt å merke seg at en del unge menn opplever utenforskap. Innvandrerkvinner føler seg isolerte og har lav grad av deltakelse i arbeidslivet. Men, til tross for dette, viser det seg at de fleste ungdommer og voksne på Romsås og Grorud trives der de bo.

Forsterket innsats for unge, deres nærmiljø, hverdagsliv og livskvalitet er det sentrale for å bedre situasjonen, ifølge forsker Marit Ekne Ruud. Her er omtale av rapporten og lenke til rapporten.

Les mer

Hvordan kan vi følge opp hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere?

The following is an excerpt.

Hvem bør følge opp opp fremmedkrigerne etter hjemkomst og etter eventuell straffegjennomføring? Det er ulik praksis i Norden. Tore Bjørgo og Tina Wilchen Christensen ved Senter for ekstremistforskning ved UiO har skrevet rapport på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Siktemålet er å få mer kunnskap om fremmedkrigeres tilbakekomst og hvilke tiltak som er aktuelle for å følge opp, ivareta og håndtere de som returnerer til Norge. Rapporten ble diskutert på Arendalsuka 2018. Du kan finne nyttige lenker, referanser og laste ned rapporten her.

Les mer

Hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Ungdata 2018. Nasjonale resultater

The following is an excerpt.

De fleste ungdommer i landet er godt fornøyd med foreldrene sine, med vennene sine, med skolen de går på, og med lokalmiljøet der de bor. Flertallet har god fysisk og psykisk helse. Anders Bakken omtaler dem som en hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Samtidig er det bekymringsfullt at omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager øker, både når det gjelder gutter og jenter på ungdomsskolen og videregående skoler. Det er også en tendens til at færre trives på skolen.

Les mer i vår kunnskapsbase og finn nyttige lenker: Ungdata 2018. Nasjonale resultater.

Les mer

Vi kan alle være kriminalitetsforebyggere

The following is an excerpt.

Den årlige svenske kriminalitetsforebyggende konferansen «Råd for framtiden»  ble arrangert for attende gang av det Brottsförebyggande rådet- brå i 2018. Nær 600 deltakere var samlet i Örebro. Et av framtidsrådene er at før kriminalitetsforebyggende tiltak iverksettes, må det foreligge en grundig kartlegging og årsaksanalyse.

Les mer

Barn ønsker å bli sett

The following is an excerpt.

Helsedirektoratet inviterte til fagseminar der de presenterte en ny helhetlig prosessmodell for helsefremming og forebygging, skrevet av Geir Møller. Formålet var å oppsummere kunnskap om tidlig innsats mot utsatte eller sårbare barn og unge. Rapporten gir nyttig kunnskap om signaler og tegn hos barn som trenger hjelp og lever i risikosituasjoner. Mange av  barna ønsker å bli sett og hørt. De viser ofte tegn og signaler som gir grunn for bekymring, og dette bør følges opp.

Les mer

Sigrid Bay, ny avdelingsdirektør i Sekretariatet for konfliktrådene

The following is an excerpt.

Fra jobb i utenrikstjenesten i 15 år, utenlandssjef i Redd Barna og erfaring som fredsmekler, har Sigrid Bay nå inntatt konfliktrådet og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging i Møllergata 16 i Oslo. Fra å ha mange tusen kollegaer i Utenriksdepartementet og Redd Barna, er det en liten organisasjon Sigrid Bay har begynt i. Det skremmer henne ikke. Dessuten er hun vant til å se den store sammenhengen.

 
Les mer

Gatesmart ungdom i Alna bydel lærer om gründervirksomhet

The following is an excerpt.

For å forebygge sosialt utenforskap har NAV Alna i Oslo igangsatt et prosjekt som tilbyr ungdom nye mestringsarenaer.  Bydelen har en høy andel innvandrere og norskfødte med invandrerforeldre. Nær 25% av befolkningen er under 19 år. Mange av ungdommene faller utenfor skole og arbeidsliv og faren for sosialt utenforskap er derfor stort. «Start-up» kurset med praksisplass tilbys ungdom.

Les mer