Tilskuddsmidler 2019

The following is an excerpt.

Nå er tiden inne for å søke om tilskuddsmidler. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging forvalter følgende tilskuddsordninger:

  • Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
  • Kriminalitetsforebyggende tiltak (overtatt fra Politidirektoratet i 2019)

Søknadsfristen for de tre første tilskuddsordningene er 15. februar 2019. 

Søknadsfristen for tilskuddsmidler til kriminalitetsforebyggende tiltak er 1. april 2019.

Det skal rapporteres på midler mottatt i 2018 sammen ved en eventuell ny søknad.  Dersom det ikke søkes om nye midler skal det rapporteres på fjorårets midler innen 30. mars 2019.

Les mer

Nettovergrep mot barn – et samfunnsproblem?

The following is an excerpt.

Forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skrevet en rapport om nettovergrep mot barn i Norge 2015-2017. Rapporten er basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. På lanseringen kom Kripos, Facebook, Helsedirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Midt med innspill og kommentarer til rapporten, som blant annet viser et økende antall nettovergrep mot barn i Norge og at innholdet i sakene blir grovere.

Les mer

Kampanjen #starttotalk skal bryte stillheten rundt seksuelle overgrep i idretten

The following is an excerpt.

#starttotalk er laget av Europarådet, og er tenkt som et felles europeisk løft for å sette søkelyset på det vanskelige temaet overgrep i idretten. Kampanjefilmen er nå oversatt til norsk, og budskapet med kampanjen er at voksne må begynne å snakke for å forebygge og avdekke overgrep.

Les mer

16 dager med fokus på avskaffelse av vold mot kvinner

The following is an excerpt.

Den 25. november var den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, som etterfølges av 16 dager med fokus på dette viktige temaet. I Oslo ble dette blant annet markert med et fakkeltog på selve dagen, og med et frokostmøte den 23. november om voldtekt i nære relasjoner og lukkede samfunn. Arrangementet ble åpnet av Barne- og likestillingsministeren, som trakk frem at voldtekt er et likestillingsproblem.

Les mer

Stort engasjement på den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner

The following is an excerpt.

Mandag 12. november ble den andre nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner arrangert. 300 deltakere fra barnevern, politi, NAV, barnehage, skole, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner fikk høre spennende innlegg fra til sammen 13 innledere. I pausene var det tid for å mingle med gamle og nye bekjente, samt at 10 instanser hadde stands i foajeen.

Les mer

Ny informasjonsfilm om seksuelle overgrep mot barn – på tegnspråk

The following is an excerpt.

Redd Barna har lansert en film fortalt på tegnspråk om en jente som har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra faren sin. Filmen ble lansert under Redd Barnas «Forstyrringsuker», der organisasjonen setter fokus på forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn i hele landet.

Les mer

Likestillingssenteret prøver ut ny modell for å forebygge vold i nære relasjoner mot personer med utviklingshemming

The following is an excerpt.

Alle har rett til en trygg seksualitet fri for vold, tvang og overgrep, uansett funksjonsevne. VIP (Viktig interessant person) er et voldsforebyggende program som skal gi personer med utviklingshemming bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep. Likestillingssenteret har fått midler fra tilskuddsordningen for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner til å overføre VIP-programmet til Norge, og skal prøve ut programmet i seks kommuner i 2019. 

Les mer

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner lansert

The following is an excerpt.

I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å avdekke at barn og voksne blir utsatt for vold i nære relasjoner. Å snakke om vold med pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten kan være utfordrende. Som en støtte til alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utviklet en nettbasert veileder som inneholder informasjon om hvordan man kan avdekke, utrede og henvise videre i møte med barn og voksne som kan være utsatt for, eller utøve, vold i nære relasjoner.

Les mer