Oversikt over tildelte tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i 2019

The following is an excerpt.

I år mottok Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging totalt 46 søknader om tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme fra 35 kommuner – med en samlet søknadssum på nærmere 21,7 millioner kroner. Av disse ble totalt 41 prosjekter tildelt midler med en samlet sum på 13.6 millioner kroner.

Les mer

PKF-konferansen 2019

The following is an excerpt.

Har du husket å melde deg på årets PKF-konferanse? Nå er ikke mange uker igjen til forebyggere fra hele landet samles på Gardermoen! Konferanse arrangeres 12.-13. mars, på Thon Hotel Oslo Airport som tidligere år. 

Les mer

Ny veileder om håndtering av nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

The following is an excerpt.

Denne uken har Sekretariatet for konfliktrådene utgitt en veileder om håndtering av nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Formålet med veilederen er å bidra til større grad av lik tverretatlig praksis dersom ungdom begår nye straffbare forhold under straffegjennomføringen. Veilederen utgis av Sekretariatet for konfliktrådene, men Riksadvokatembetet og Politidirektoratet har gitt gode innspill og kvalitetssikret det som omhandler politiets og påtalemyndighetens ansvarsområde.

Les mer

Tilbakeføringskonferansen 2018

The following is an excerpt.

Hva skal til for å bryte en sirkel av rus og kriminalitet? På årets konferanse var det fokus på å identifisere hva som utgjør en forskjell – med særlig vekt på relasjoners betydning. Her var det perspektiver fra forskere og andre fagfolk, politikere og frivillige, og ikke minst mennesker som selv er eller har vært i en slik negativ sirkel.

Les mer

Cannabisfagdag hos SLT Rygge og Moss – struktur, kunnskap og felles forståelse

The following is an excerpt.

Skrevet av: Victoria Hoelstad Borg, SLT-koordinator i Moss

Det ble en nyttig og lærerik dag for de godt over 100 deltakerne som møtte på fagdag om ungdom og cannabis på Rygge ungdomsskole. Deltakere fra blant annet politi, barnevern, NAV, skole og helse ble trygt loset gjennom fagdagen av SLT-koordinator i Moss, Victoria Hoelstad Borg. Dagens arrangører KoRus Øst og SLT Rygge og Moss sørget for et høyt nivå både på innhold og logistikk.

Les mer