Arkiv

Nordic Safe Cities i Kristiansand

The following is an excerpt.

Denne uken har vi deltatt på storbynettverket Nordic Safe Cities konferanse om hvordan stoppe vold i ungdomsmiljøer, hatprat og sosial eksklusjon i Norden.

Konferansen som er en arena for praktikere, politikere, fagpersoner, frivillige organisasjoner og ungdomsrepresentanter,  ble arrangert i samarbeid med Kristiansand kommune og ble avholdt i lokalene til Stiftelsen Arkivet 29.-30. august.

Storbynettverket Nordic Safe Cities er opprettet av Nordisk Ministerråd.

Les mer

Gapet mellom de rikeste og de fattigste har økt. Hvordan er det å vokse opp på Grorud og Romsås?

The following is an excerpt.

I en fersk rapport fra OsloMet om Grorud og Romsås i Oslo, skriver forskerne at   trangboddhet og høy andel utleieboliger gir uheldig gjennomtrekk og mindre stabilitet. Flere flytter fra enn til Romsås. Mange barn føler seg utrygge i nærmiljøet og har for få trygge voksne rundt seg. Det er også verdt å merke seg at en del unge menn opplever utenforskap. Innvandrerkvinner føler seg isolerte og har lav grad av deltakelse i arbeidslivet. Men, til tross for dette, viser det seg at de fleste ungdommer og voksne på Romsås og Grorud trives der de bo.

Forsterket innsats for unge, deres nærmiljø, hverdagsliv og livskvalitet er det sentrale for å bedre situasjonen, ifølge forsker Marit Ekne Ruud. Her er omtale av rapporten og lenke til rapporten.

Les mer

Ny kunnskap om unges erfaring og tanker tilknyttet deling av nakenbilder

The following is an excerpt.

Unicef og Telenor har fått gjennomført en undersøkelse der 18-20 åringer har blitt spurt om deling av egne og andres nakenbilder. Den viser at det er ganske vanlig å dele nakenbilder av seg selv, samtidig som mange oppgir at de angrer på å ha gjort dette. 93 prosent av de spurte oppga at de visste at det å oppbevare og dele nakenbilder av barn kan være straffbart, og de fleste syntes at bøter er den beste straffen. Samtidig ønsker regjeringen strengere straffer for de som deler nakenbilder av barn, og har nylig sendt på høring et lovendringsforslag om dette.

Les mer

Hvordan kan vi følge opp hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere?

The following is an excerpt.

Hvem bør følge opp opp fremmedkrigerne etter hjemkomst og etter eventuell straffegjennomføring? Det er ulik praksis i Norden. Tore Bjørgo og Tina Wilchen Christensen ved Senter for ekstremistforskning ved UiO har skrevet rapport på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Siktemålet er å få mer kunnskap om fremmedkrigeres tilbakekomst og hvilke tiltak som er aktuelle for å følge opp, ivareta og håndtere de som returnerer til Norge. Rapporten ble diskutert på Arendalsuka 2018. Du kan finne nyttige lenker, referanser og laste ned rapporten her.

Les mer

Hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Ungdata 2018. Nasjonale resultater

The following is an excerpt.

De fleste ungdommer i landet er godt fornøyd med foreldrene sine, med vennene sine, med skolen de går på, og med lokalmiljøet der de bor. Flertallet har god fysisk og psykisk helse. Anders Bakken omtaler dem som en hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Samtidig er det bekymringsfullt at omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager øker, både når det gjelder gutter og jenter på ungdomsskolen og videregående skoler. Det er også en tendens til at færre trives på skolen.

Les mer i vår kunnskapsbase og finn nyttige lenker: Ungdata 2018. Nasjonale resultater.

Les mer

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

The following is an excerpt.

Det kan nå søkes om tilskuddsmidler til å styrke kommunene sitt utviklingsarbeid, forebyggende arbeid og arbeid som skal hindre problemutvikling, ekskludering og marginalisering av barn og unge.

Tilskuddsordningen som forvaltes av Bufdir i samråd med Helsedirektoratet ble i 2018 samordnet med tilskuddsordningen «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling».

Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn.

Les mer