Arkiv

PKF-konferansen 2019

The following is an excerpt.

Har du husket å melde deg på årets PKF-konferanse? Nå er ikke mange uker igjen til forebyggere fra hele landet samles på Gardermoen! Konferanse arrangeres 12.-13. mars, på Thon Hotel Oslo Airport som tidligere år. 

Les mer

Ny veileder: Beskyttelsestiltakene KODE 6 & KODE 7

The following is an excerpt.

Krisesentersekretariatet har lansert en veileder om beskyttelsestiltakene for sperret adresse KODE 7 og strengt fortrolig adresse KODE 6. Formålet med veilederen er at den skal gi oversikt og informasjon om hvilke rettigheter og bistand trusselutsatte har krav på i høyrisikosaker.

Les mer

Ny veileder om håndtering av nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

The following is an excerpt.

Denne uken har Sekretariatet for konfliktrådene utgitt en veileder om håndtering av nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Formålet med veilederen er å bidra til større grad av lik tverretatlig praksis dersom ungdom begår nye straffbare forhold under straffegjennomføringen. Veilederen utgis av Sekretariatet for konfliktrådene, men Riksadvokatembetet og Politidirektoratet har gitt gode innspill og kvalitetssikret det som omhandler politiets og påtalemyndighetens ansvarsområde.

Les mer

Ny bok: Vold i nære relasjoner – diskurser og fenomenforståelse

The following is an excerpt.

I denne boken som ble lansert 2. januar beskriver og drøfter forfatterne vold i nære relasjoner i et bredt perspektiv. Bokens kapitler løfter frem ulike sider ved dette utfordrende fagområdet. Gjennom erfarings- og forskningsbasert kunnskap blir blant annet temaer som digital kjærestevold, vold mot eldre, partnerdrap, æresrelatert vold, familievernets arbeid med vold, samtaler med barn og konflikt og forsoning ved seksuelle overgrep løftet frem og diskutert.

Les mer

Vekstkommunen – tilgjengelighet, attraktiv og handlekraftig

The following is an excerpt.

Lieneke de Laat er SLT- koordinator i Ullensaker, en kommune som vokser med ca. 1000 innbyggere i året, og ved årsskifte 2018/2019 runder de 36000 innbyggere. Neste gang du skal ut å fly kan du tenke på at Oslo Lufthavn Gardermoen ligger i Ullensaker kommune, så her er det mye som skjer. Vi i Kfk hadde gleden av å treffe Lieneke i kommunehuset i Ullensaker rett før jul.

Les mer

Tilskuddsmidler 2019

The following is an excerpt.

Nå er tiden inne for å søke om tilskuddsmidler. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging forvalter følgende tilskuddsordninger:

  • Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
  • Kriminalitetsforebyggende tiltak (overtatt fra Politidirektoratet i 2019)

Søknadsfristen for de tre første tilskuddsordningene er 15. februar 2019. 

Søknadsfristen for tilskuddsmidler til kriminalitetsforebyggende tiltak er 1. april 2019.

Det skal rapporteres på midler mottatt i 2018 sammen ved en eventuell ny søknad.  Dersom det ikke søkes om nye midler skal det rapporteres på fjorårets midler innen 30. mars 2019.

Les mer

Nettovergrep mot barn – et samfunnsproblem?

The following is an excerpt.

Forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skrevet en rapport om nettovergrep mot barn i Norge 2015-2017. Rapporten er basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. På lanseringen kom Kripos, Facebook, Helsedirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Midt med innspill og kommentarer til rapporten, som blant annet viser et økende antall nettovergrep mot barn i Norge og at innholdet i sakene blir grovere.

Les mer

Kampanjen #starttotalk skal bryte stillheten rundt seksuelle overgrep i idretten

The following is an excerpt.

#starttotalk er laget av Europarådet, og er tenkt som et felles europeisk løft for å sette søkelyset på det vanskelige temaet overgrep i idretten. Kampanjefilmen er nå oversatt til norsk, og budskapet med kampanjen er at voksne må begynne å snakke for å forebygge og avdekke overgrep.

Les mer