Arkiv

Forebygge radikalisering og polarisering – gjennom inkludering

The following is an excerpt.

Er personer med innvandrerbakgrunn og med muslimsk bakgrunn i risikosonen for å bli rekruttert til radikaliserte miljøer? Dette og mange andre spørsmål ble tematisert på konferansen «Forebygging av polarisering gjennom inkludering»  den 23.10.18.  Bergen kommune, Bergen moske, Vest politidistrikt og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS Vest har siden 2015 hatt et eget samarbeidsprosjekt for kompetanseheving av imamer og ledere i moskeene i byen.

Les mer

Likestillingssenteret prøver ut ny modell for å forebygge vold i nære relasjoner mot personer med utviklingshemming

The following is an excerpt.

Alle har rett til en trygg seksualitet fri for vold, tvang og overgrep, uansett funksjonsevne. VIP (Viktig interessant person) er et voldsforebyggende program som skal gi personer med utviklingshemming bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep. Likestillingssenteret har fått midler fra tilskuddsordningen for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner til å overføre VIP-programmet til Norge, og skal prøve ut programmet i seks kommuner i 2019. 

Les mer

Lise Sannerud er utnevnt til direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara overrakte i dag blomst til Lise Sannerud, som ble utnevnt i statsråd til ny direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Wara fremhevet at KDI  nå får en meget kompetent, faglig sterk og resultatorientert leder. Etaten er i endring, og jeg er trygg på at den nye direktøren vil bidra kontruktivt inn i den videre utviklingen av kriminalomsorgen, sier han.

Les mer

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner lansert

The following is an excerpt.

I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å avdekke at barn og voksne blir utsatt for vold i nære relasjoner. Å snakke om vold med pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten kan være utfordrende. Som en støtte til alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utviklet en nettbasert veileder som inneholder informasjon om hvordan man kan avdekke, utrede og henvise videre i møte med barn og voksne som kan være utsatt for, eller utøve, vold i nære relasjoner.

Les mer

Barn og unge med skadelig seksuell atferd. Hva gjøres?

The following is an excerpt.

En interessant rapport om tverretatlig samarbeid om barn og unge med skadelig seksuell atferd (SSA) ble presentert av forskere ved  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Undersøkelsen viser at det er behov for mer kunnskap og kompetanse om denne type atferd. Det er nødvendig med klarere retningslinjer om hvordan profesjonelle skal samtale med barna og deres familier og hvem og hvordan samarbeidet skal utføres.

Les mer

Familiens ære avhenger av kvinners seksuelle ærbarhet

The following is an excerpt.

En ny forskningsrapport ble lansert av statsråd Linda Hofstad Helleland 9. september. Studien er skrevet av Bredal og Melby, og belyser barnevernets erfaringer og utfordringer i møte med jenter som er utsatt for vold og/eller sterk kontroll i klassisk patriarkalske familier. Kontroll av kvinners seksualitet og bekymring for familiens ære kan forklare noe av volden som tenåringsjenter utsettes for. En annen forklaring er at voldsutøvelsen kan ha sammenheng med rus, psykisk uhelse og traumer hos utøver. Du kan lese mer om rapporten på Veiviseren, eller sammendrag på OsloMet. 

Les mer

Nå er det åpnet for å gi innspill til ny stortingsmelding om folkehelse

The following is an excerpt.

Eldre- og folkehelseministeren har vært på Norgesturne for å få innspill til ny Folkehelsemelding. Det femte stoppestedet var i Oslo. Hun oppfordret alle til å komme med forslag til hva som kan gi et meningsfullt liv og økt livskvalitet gjennom hele livet. Hvordan kan vi forebygge lidelser, sosial ulikhet og leve et godt liv? Forskjellene øker, derfor må god folkehelse starte tidlig. Hva trengs av nye grep for å redusere uhelse, spør ministeren. Innspill må gis før 15. september.

Les mer