Arkiv

SNU-prosjektet – stanset negativ utvikling i ungdomsmiljøet

The following is an excerpt.

Sårbare ungdommer treffer hverandre på tvers av bydeler. De sliter psykisk, strever på skolen og sprenger grenser, bruker rusmidler og stjeler. Miljøet spiller på frykt, truer og utøver vold. Beskrivelsen er fra ungdomsmiljøet i Kristiansand for et par år tilbake, som igjen førte til at SNU-prosjektet (Stans negativ utvikling) ble igangsatt.

Les mer

The following is an excerpt.

SAMARBEIDS- OG SAMORDNINGSPRIS I ARBEIDET MOT VOLD I NÆRE RELASJONER

Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill til gode samarbeids- og samordningstiltak som kandidater til pris for arbeid mot vold i nære relasjoner for 2019. Frist for å foreslå kandidater er 26. november 2019.

I arbeidet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er samordnet innsats helt avgjørende. Bare der de ulike aktørene samarbeider godt med hverandre kan vi sørge for at den som trenger det får god hjelp til rett tid. Samarbeid er også avgjørende for det forebyggende arbeidet.

Les mer

Forebygging er det viktigste vi gjør for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme

The following is an excerpt.

Forebygging er det viktigste vi gjør, uttalte politidirektør Benedicte Bjørnland i sitt innlegg på den Nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme den 22.10.19. Konferansen ble arrangert av Sør-Vest politidistrikt i nært samarbeid med SLT-koordinator Helen Færøy i Sola kommune. Politisk ledelse stilte spørsmålet: Er vi der vi skal være, eller er det behov for å tenke nytt? 

Les mer

Tilhørighet, selvfølelse og sosiale relasjoner har betydning for god psykisk helse

The following is an excerpt.

Forebygging for barn og unge er psykologforeningens hovedsatsingsområde, fortalte Heidi Tessand, da hun åpnet Stovnerseminaret. Statssekretær Tom E. Skaug uttrykte bekymring for frafall i videregående skole, samt økning i psykiske plager, stress og forventningspress blant elever. Fra 2020 får grunnskolen et nytt læreplanverk. Folkehelse og livsmestring vil inngå i undervisningen. Det blir mer tid til dybdelæring, fortalte han til flere hundre fremmøtte på Rommen scene.

Les mer

Integrering: De som kommer hit har kompetanse og erfaring som vi mangler

The following is an excerpt.

Ordene ble sagt av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i åpningstalen av den sjette nasjonale integreringskonferansen tirsdag 24. september 2019. Statsråden understreket at innvandrere og flyktninger som kommer til Norge har utdanning, erfaring og kompetanse som vi i Norge har behov for. Og at de som ønsker seg hit til Norge er en ressurs som vi i Norge må legge til rette for.

Videre poengterte statsråden at barnehage og skole er nyttige arenaer for integrering for foreldrene og at mangfold i bedrifter og selskaper er positivt. Og det krever at vi må sørge for at de får opplæring i språk og har systemer som kan legge til rette for både de som har lang, men også kort utdanning.

Les mer

Vi vil bidra

The following is an excerpt.

Rapporten er utarbeidet av prosjektgruppa «Sammen for utsatte barn og unge» i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommuner. Et ekspertutvalg bestående av fire ungdommer fra kartleggingen, har gitt innspill og bidratt med å lage rapporten.

Les mer

The 3rd European Conference on Domestic Violence (ECDV19)

The following is an excerpt.

Den europeiske konferansen om vold i nære relasjoner ble avholdt i Belfast i 2015, Porto i 2017, og i 2019 var det Oslo som stod for tur.

1.-4. september inviterte velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met og Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) over 850 deltakere fra over 40 land til å sette søkelys på vold i nære relasjoner ved Oslo Kongressenter.

Les mer

Oversikt over tildelte tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i 2019

The following is an excerpt.

I år mottok Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging totalt 46 søknader om tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme fra 35 kommuner – med en samlet søknadssum på nærmere 21,7 millioner kroner. Av disse ble totalt 41 prosjekter tildelt midler med en samlet sum på 13.6 millioner kroner.

Les mer