Arkiv

Europa kaller: European Forum for Restorative Justice (EFRJ) – Symposium – Bilbao 5-6 juni 2019

The following is an excerpt.

EFRJ samlet over 200 forskere og praktikere fra hele verden til et 2 dagers symposium. Målet var å utveksle erfaringer, utvikle nye anbefalinger og dele kunnskap. Tema i år var «From Penal Mediation to Restorative Justice – Policies and Practices in Transition» og var lagt til Bilbao i Spania. Frøydis Heyerdahl, Lars Otto Justad og undertegnede tok turen til sørligere strøk for å lære mer om hva som skjer utenfor Norges grenser.

Les mer

Hvordan er formen, rusreformen?

The following is an excerpt.

Husker du at vi skulle få ny ruspolitikk? Ikke vi heller! Det var høsten 2017 nyhetene kom: det var flertall på Stortinget for avkriminalisering av alle rusmidler. Nyheten kom litt ut av det blå, men samtidig hadde helseminister Bent Høie lenge hatt en god tone med Sturla Haugsgjerd. Noen måneder senere, i mars 2018, ble det nedsatt et Rusreformutvalg. Mandatet deres var å komme med en anbefaling til Stortinget om hvordan den norske ruspolitikken burde se ut. Anbefalingen skal etter planen foreligge innen utgangen av 2019. 

Les mer

Konfliktrådet og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging har fått ny direktør.

The following is an excerpt.

Konfliktrådet og kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging har fått ny direktør. Christine Wilberg som i dag er avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet overtar som leder for Sfk og 130 ansatte fordelt på 22 konfliktråd. Det er ikke avklart når hun tiltrer. I meldingen vi har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet heter det:

Les mer

Den tredje nasjonale konferansen om vold i nære relasjoner

The following is an excerpt.

Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner ble avholdt 22. mai på Oslo Kongressenter. Konferansen samlet over 300 fagfolk fra kunnskapsmiljøer i hele landet. Målet for konferansen er å øke kunnskap om forebygging av vold i nære relasjoner sett fra praksisfeltet, men også fra et forskningsperspektiv. Det er Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging (Kfk) – som er en del av konfliktrådet – som arrangerer konferansen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer

Vi vet at det lønner seg å forebygge

The following is an excerpt.

Men ofte er forebyggende tiltak taperen i budsjettkamper. Derfor har KS laget «Utenfor-regnskapet», som tallfester hvor mye vi potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere. Det ligger omfattende beregninger bak «Utenfor-regnskapet». Data er koblet sammen på helt ny måte, noe som gir oss ny kunnskap om hva vi kan spare på å forebygge, når vi bør sette inn tiltak og hvem som har størst fare for å falle utenfor.

Les mer

Konfliktrådes fagside. Et tverrfaglig oppslagsverk for praksisfeltet.

The following is an excerpt.

Konfliktrådet har utviklet en fagside der praktikere og ledere skal kunne finne informasjon om det meste fra deres mange samfunnsoppdrag.

Her ligger det viktig kunnskap om straffesaker, sivile saker, gjenopprettede prosesser, politiets oppgaver, påtalemyndigheten, kriminalomsorgen, barnevernstjenesten, koordineringsgruppen, SLT – knyttet opp til relevant, lov- og regelverk.

Les mer

Ungdomskriminalitet – situasjonen i dag og veien videre.

The following is an excerpt.

Riksadvokaten og Advokatforeningen inviterte torsdag 2.mai til seminar om Ungdomskriminalitet. Tema er dagsaktuelt, noe en fullsatt sal og lang kø utenfor bekreftet. Hensikten med dagen var å få en felles forståelse av dagens situasjon ved hjelp av tall og statistikk fra SSB og Politidirektoratet, for så å drøfte tematikken sett ut ifra ulike perspektiv. (Av Berit Risbakken og Heidi Bjurstedt, Sekretariatet for konfliktrådene.)

Les mer

Ny rapport fra Kripos: Seksuell utnyttelse av barn og unge over internett

The following is an excerpt.

Med rapporten Seksuell utnyttelse av barn og unge over internett retter Kripos søkelyset mot et stort og voksende kriminalitetsområde. Nedlasting og deling av filer med overgrepsmateriale, seksuell forledelse og utpressing og bestilling av direkteoverførte overgrep er noen av fenomenene som beskrives. Rapporten peker også på hvilke konsekvenser delingskulturen blant unge kan ha for den enkelte når den også omfatter straffbar deling av seksualiserte bilder og videoer. I den forbindelse er utvikling av barn og unges digitale kompetanse viktig.

Les mer

Radikalisering og voldelig ekstremisme på KRUS

The following is an excerpt.

9-10 april arrangerte KRUS (Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter) et kurs i radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme. Og over to dager fikk vi innblikk i temaene radikaliseringsprosesser, høyreekstremisme, voldelig islamisme, fengselet som arena for radikalisering og returnerte fremmedkrigere.

Les mer