Totalt 5968 000 kroner er fordelt til kommunene og skal gå til kriminalitetsforebyggende arbeid.

Tilskuddsordningen Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak; SLT – har vært forvaltet av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging; Kfk siden 2016. Kfk er organisert under Sekretariatet for konfliktrådene. Midlene fordeles på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til helhetlig og samordnet rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Ordningen skal bidra til at kommunene i størst mulig grad tar i bruk kunnskapsbaserte forebyggende tiltak rettet mot risikoutsatte barn, ungdom og deres foreldre.

Vi fikk inn 101 søknader; fra 86 kommuner, på til sammen om lag 20 millioner kroner. 49 søknader ble innvilget helt eller delvis, 52 søknader ble avslått. 18 kommuner har fått tilskudd til å dekke deler av lønnen til SLT-koordinator. Når det gjelder de øvrige 31 søknadene som fikk tilskudd, er det stor variasjon i hva slags tiltak eller prosjekt som har fått støtte. Her er noen områder som særlig peker seg ut i år:

  • Kompetanseheving for ansatte i førstelinjen
  • Forebyggende tiltak rettet mot personer eller miljøer i risikosonen, herunder tiltak som fremmer inkludering
  • Tiltak som gir unge i risiko erfaring med arbeid og hjelp til å stå i en deltidsjobb
  • Tiltak som gir unge i risiko en meningsfull fritid
  • Tiltak som øker tryggheten i enkelte bysentrum eller bydeler

Flere kommuner søker sammen og ser fordelene av å samarbeide om ressursene til målrettede tiltak overfor barn og unge, på tvers av kommunegrensene.

Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra tiltakene, og dele erfaringene blant annet her på kriminalitetsforebygging.no

Du finner oversikten over tildelte midler her