Tidligere kurs og konferanser

2018

September

20. september: Sosial kontroll på tvers, Født Fri, Oslo

20. september: Sikkerhetskonferansen 2018, Næringslivets sikkerhetsråd, Oslo

19.-30. september: Forskningsdagene, hele landet

19.-20. september: Konferanse for SLT koordinatorer og Ungdomskoordinatorer, Drammen. Invitasjon sendes aktuelle deltakere.

19. september: På Tvers-konferansen,  Clarion Hotel og Congress på Gardermoen

18.-19. september: Oppstart nytt kull sinnemestringsterapeuter, RVTS Øst, Oslo

18.-19. september: Grunnkurs i behandlingsarbeid med mannlige utøvere, Alternativ til Vold, Oslo

18. september: FFI-forum: Radikalisering i Skandinavia, Oslo

17. september: SSA Grunnkurs: Skadelig seksuell atferd hos barn og unge, RVTS Øst, Oslo

13. september: Kurs om hvordan en kan arbeide med flyktningeungdom gjennom «Kreative samtalegrupper», RVTS Vest, Bergen

12. september: Tidlig indsats – hva virker? VIVE, København

11.-12. september: Nettverkssamling for sinnemestringsterapeuter 2018, RVTS Sør, Larvik

11. september: AIM Basic – et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd, RVTS Vest, Bergen

11. september: Fagdag om forebygging og bekjemping av vold i nære relasjoner: «Skal vi tale eller skal vi tie?», Sarpsborg krisesenter, Skjeberg 

10.-11. september: SSA Kickoff Sarpsborg: Bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge, Fylkesmannen i Østfold og Konfliktrådet i Østfold og Follo i samarbeid med RVTS Øst, Sarpsborg

10. september: Hvordan motvirke mobbing i skolen? OsloMet, Oslo

10. september: Rapportlansering: Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll, OsloMet, Oslo

7. september: «Humle kan jo fly!» Mestring og resiliensfremmende arbeid med barn og ungdom med flyktningbakgrunn, RBUP Øst og Sør, Kristiansand

6.-7. september: Behandling SSA AIM, RVTS Øst, V27 og Barnehuset i Oslo, Oslo

6.-7. september: Septemberkonferansen – Traumer og utenforskap, RVTS Vest, Bergen

5.-7. september: Nordisk barnevernkongress: Safety for children: New thinking – New approaches. De nordiske barnevernsambandene, Island

5.-6. september: Konferanse om elektronisk kontroll (EK) – 10 års jubileum, KRUS, Lillestrøm

5.-6. september: Nordisk MINT-forum 2018 (Motivational Interviewing Network of Trainers), Svolvær

5. september: Frokostseminar: SNAKKE – hvordan bli tryggere og modigere i samtaler med barn?, RVTS Øst, Oslo

3. september: Webbasert grunnutdanning i kriminalitetsforebyggende arbeid, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

August

30.-31. august: Innføringskurs i Motiverende samtale, Bergensklinikken, Bergen

29.august-01. september: 18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

28.-30. august: Dialogverksted – Åpne samtaler med unge domfelte/innsatte, KRUS, Lillestrøm

27. august: Hvordan måler vi livskvalitet? Lansering av anbefalinger, Helsedirektoratet, Oslo

20.-22. august: In the best interest of the child: rhetoric or reality? Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Færøyene

Juni

21. juni: Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold, Stiftelsen Tryggere, Oslo

20. juni: Onsdagskurs hos Sex og samfunn: Barns seksuelle utvikling: Hva trenger  vi ikke å bekymre oss for og hva det er vi skal se etter?, Oslo

19. juni: Lansering av Ung i Oslo 2018, NOVA, Oslo

19. juni: Frokostseminar: Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo

18.-19. juni: Utredning skadelig seksuell atferd AIM (OBS må ha gjennomført grunnkurs SSA), RVTS Øst, V27 og Barnehuset i Oslo, Oslo

15. juni: SAMSVAR: Barn og unges digitale hverdag, Oslo Met, Oslo

14.-16. juni: 10th international conference on RJ, Triana, Albania

14. juni: 50 år med kriminalpolitikk – Debattmøte, KROM – Norsk forening for kriminalreform, Oslo

13.-14. juni: Nasjonale Nettverks – veiledningssamlinger Sinnemestring Brøsetmodellen 2018, Trondheim

12.-14. juni: The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sverige

11.-12. juni: Barnehabiliteringskonferansen – Fokus på barn, unge, deres familier og deres tjenester. JobbAktiv, Gardermoen.

11.-12. juni: SSA – Kickoff Hamar: Skadelig seksuell atferd hos barn og unge, Fylkesmennene i Hedmark og Oppland og Barnehuset Hamar i samarbeid med RVTS Øst, Hamar 

11.-12. juni. Seksuelle overgrep. Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge, JobbAktiv, Gardermoen

11.-12. juni: Arbeid i møte med vold og trusler i helse- og sosialsektoren. JobbAktiv, Gardermoen

11. juni: Kommunenes arbeid mot vold i nære relasjoner: På vei mot et helhetlig krisesentertilbud? Bufdir, Oslo

7.-8. juni: Operativt politiarbeid i hverdag og krise – I hvilken grad er vi forberedt, hvordan kan vi takle en krise og hvordan går vi videre etter en krise? Forskningskonferansen på Politihøgskolen, Oslo

7. juni: Vold og overgrep blant ungdom, Stiftelsen Tryggere, Oslo

7. juni: Temadag: Metoden ’En vej ind’ for unge med alvorlige kriminalitetsproblemer, Socialstyrelsen, Odense

7. juni: TryggEst (vern av risikoutsatte voksne) oppstartskonferanse, Bufdir, Gardermoen

7. juni: Inspirasjonskonferanse: Motherhood og Parenthood – et pusterom for foreldre til tenåringer! Kolben kulturhus, Kolbotn

7. juni: Frokostseminar: Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød, NKVTS, Nydalen

6. juni: Fælles om en bedre barndom, Socialstyrelsen, Nyborg

4.-5. juni: Miljøarbeid for barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA), RVTS Midt, Trondheim 

1. juni: Nettverk Ungdom, RBUP Øst og Sør, Oslo

Mai

31. mai- 1. juni: Nordisk nettverkskonferanse om barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd, Oslo

31. mai: Introkurs: Hvordan forebygge hatprat med ungdom? Stopp Hat, Oslo

30.-31. mai: VINN- et motivasjonsprogram for kvinner under kriminalomsorgens ansvar, erfaringssamling, KRUS, Lillestrøm

30.-31. mai: Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder, Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid, Stockholm

30. mai: BASIS-prosjektets seminar om straffegjennomføring for seksuallovbruddsdømte, SIFER, Oslo

30. mai: Nordic Safe Cities Session, Light on Life, The City of Helsinki, The Nordic Council of Ministers and the Nordic Safe Cities Network, Helsinki

29.-30.mai: Kurs i verktøy for risikovurdering av ungdomskriminalitet (Youth Level of Service – Case Management Inventory (YLS-CMI)), Socialstyrelsen, Odense, Danmark

28.-30. mai: Nordic Implementation Conference, European Implementation Collaborative, København

28.-29. mai: Kjønn, makt og likestilling-ungdomstid i endring?, Barne- og ungdomsfaglig forum våren 2018, Sandefjord 

24. mai: Inspirasjonskonferanse – Hvilken betydning har gode relasjoner for barns utvikling, trivsel, glede og mestring? Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Lillestrøm

23.-24. mai: Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 3), Kurs i AIM2 – Behandling, RTVS Sør, Sandefjord

23. mai: Kurslederkurs – Radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS Øst, Oslo

22. mai: Fra plan til handling – Konferanse om opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021. RVTS, Bergen

15.-16. mai: Unge i fengsel og friomsorg, KRUS, Lillestrøm

15. mai: Konferanse om foreldrenes rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, EMI, Oslo

14.-16. mai: NSfK Research Seminar 2018, Helsinki, Finland

14. mai: Grunnkurs: Skadelig seksuell atferd hos barn og unge, RVTS Øst, V27 og Barnehuset i Oslo, Oslo 

14. mai: Lectures on Gender and Extremism, Center for Research on Extremism (C-REX), Universetet i Oslo

14. mai: Trygg der jeg bor. Fra svikt og svik til en bedre barndom, RVTS Sør, Larvik

13. mai: The Extreme Gone Mainstream, HL-senteret og C-REX, Oslo

9. mai: Dagskurs for alle som jobber terapeutisk med traumatiserte mennesker, RVTS vest, Bergen

8.-9. mai: Maihaugenkonferansen 2018. «It’s up to you(th): Mangfold gir muligheter», IMDI m fl., Lillehammer

8. mai:  Seminar om unge erfaringskonsulenter, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo

3. mai: Barnevernkonferansen 2018, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Klekken.

2.-4. mai: Tegn og symptomer på bruk av narkotika og andre rusgifter, Forbundet mot rusgift, Oslo

April

23.-27. april: Barn & Unge kongressen, Radisson Blue Royal Hotel, Bergen

26. april: Forebygging av digital krenkelse og vold, Stiftelsen Tryggere, Oslo

25.-26. april: Gatenærkonferansen 2018, Korus Oslo, Uteseksjonen i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Ingeniørenes Hus Møtesenter, Oslo

25.-26. april: Vanskjøtsel og mishandling av dyr og mennesker: avdekking, håndtering og tverrfaglig samarbeid, NMBU, Oslo

25.-26. april: Integreringskonferansen 2018. Arbeid som nøkkelen til integrering. JobbAktiv, Gardermoen

24. april: Konfliktrådenes vårseminar: Er personlige møter utdatert?, Litteraturhuset i Oslo

23.-24. april: Strafferettskonferansen: Menneske, monster, moral, mulighet?, Kriminalomsorgen Vest, Loen

20. april: Innafor/uttafor. Fagkonferanse om rus, utenforskap og risikofaktorer. Actis, Oslo.

20. april: Hvordan besvare barn og unges invitasjoner? RBUP, Oslo

20. april: Violent extremism and the role of mental disorder, NUPI, Oslo

19.-20. april: Personlighetsvansker og ruslidelser, Bergensklinikken, Bergen

19.-20. april: Råd för framtiden 2018, Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete, Örebro

19. april: Trygg der jeg bor – Målrettet og digitalt smart i arbeid med bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom, RVTS Midt, Trondheim

18.-19. april: Morgendagens største trussel: høyre- eller islamistisk ekstremisme? RVTS Midt, Trondheim

18.-19. april: Fagkonferanse om Recovery – Rus og psykisk helse, Bergensklinikken, Oslo

18. april: Nye rusmidler, KoRus Oslo og Rustelefonen, Oslo1

17. og 18. april: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – 2 dagers kurs. KRUS, Lillestrøm

17. april: Taushetsplikt og samhandling innenfor rus og psykisk helsearbeid, KoRus Sør, Kristiansand

16. april: Seminar om internasjonale barnebortføringssaker for advokater, Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

11.-12. april: Barneansvarlig – Fag- og erfaringsutveksling, KRUS, Lillestrøm

10.-11. april: Barndommen følger deg resten av livet, RVTS Nord m.fl., Tromsø

9.-11. april: Oppstart på kurset: Foreldre på alle strenger, RVTS Sør, Sørlandets kunnskapssenter

10. april: Trygg der jeg bor, RVTS Øst, Oslo

10. april: Seksuelle overgrep mot barn og unge, SMISO, Fjell kommune

9. april: Inkluderende barnehage og skole, regional samling. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo

7.-8. april: Kurs: Musikkontakt – støttekontakt med fokus på musikk i relasjon med mennesker som har utfordringer knyttet til rusmidler og/eller psykisk helse. Bergensklinikken, Bergen.

5. april: Psykisk helse, migrasjon og rusbehandling, KoRus Oslo, Oslo

Mars

23. mars: Kva ser vi, kva gjer vi. Rettighetsfrokost og boklansering om skolens og barnehagens rolle i å avdekke seksuelle overgrep mot barn, Redd Barna, Oslo. Se opptak av boklanseringen her.

21. mars: «Sammen om ungdommen» – Prosjekt helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner i Helse Sør-Øst, Helsedirektoratet, Gardermoen

21. mars: Unge, alkohol og stoffer, VIVE, København

21. mars: Kunnskapsbasert praksis i NAV: Å følge oppskrifter eller eksperimentere selv?, OsloMet, Oslo 

20.-21. mars: Rus- hvordan forebygge? KoRus Øst, Gardermoen (for ansatte i kommunene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold)

20. mars: Sosialarbeiderdagen 2018, OsloMet

15.-16. mars: Kompetansehevingsprogram om vold i nære relasjoner – Samling 2, Molde

14. mars: Frokostseminar: Sosiale medier når terror rammer, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

14. mars: Webinar om samarbeid med frivilligheten i nye kommuner, KS og Frivillighet Norge

13.-14. mars: PKF-konferansen 2018 – Den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere, Gardermoen

13.-14. mars: AIM2 Behandling, RVTS Nord, Tromsø

13. mars: Frokostseminar – Barn og medier: seksualitet på nett, Medietilsynet, Oslo

13. mars: Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg? Fafo-frokost, Oslo

9. mars: Fagdag med Per Isdal, Sarpsborg krisesenter, Sarpsborg

9. mars: Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge – lansering av rapport, Helsedirektoratet, Oslo

8. mars: Preventing Violence Against Women in the Nordic Countries, KUN, Oslo

8. mars: Fafo 8. mars: Maktmisbruk eller mislykka sjekking?, Fafo, Oslo

7. mars: Straffelov, kjønn og seksualitet. Nasjonalbiblioteket, Oslo.

7. mars: Likestillingsspørsmål på 1-2-3 , CORE, Senter for likestillingsforskning, Oslo

6. mars:  Vi må snakke sammen – Om vold og seksuelle krenkelser mot barn, Barneombudet, Oslo Met 

2. mars: «Er du bekymret, ikke reis!», Hvordan kan man fange opp og bistå unge i Norge som frykter tvangsekteskap eller å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje? RVTS Øst og IMDi, Osl

1.-2. mars: Vold, omsorgssvikt og helse blant barn og unge i Norge, Akershus legeforening, Lillestrøm

1. mars: Lovens ofre – minoritetskvinners (u)likestilling i norsk lovverk, MiRA-senteret, Oslo

Februar

28. februar: Nasjonal likestillingskonferanse 2018: #Metoo – hva nå?, Bufdir, Oslo 

27. februar: Fagdag om Flexidentitet, The Well, Oppegård kommune

16. februar: Fafo-frokost med rapportlansering: Fra deltakelse til mestring. Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, Oslo

15. februar: Kveldsforum: Hvordan få til økt foreldreengasjement i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, EMI, Oslo

14.-15. februar: Fagdag om negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, IMDi Nord og SEIF, Tromsø

12.-13. februar: Kommuneplankonferanse 27 – Innovativ og grønn fremtid, Stavanger lufthavn, Sola

12. februar: Kurslederkurs – Radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS Øst, Oslo

12. februar: Næringslivets sikkerhetsråds (NSR) frokostseminar: Møt ledere fra PST, Kripos og ØKOKRIM, Næringslivets Hus, Oslo

8. februar: Gaming – uskyldig moro? Fagdag om data og videospill, Storsalen i Nes kulturhus, Nes kommune

7. februar: Agendamorgen: For lite politi?, Oslo

7. februar: Hva skjer når unge deler nakenbilder på nett?, Aftenposten, Oslo

7. februar: IDentitet 2018 – IDentitet og ansvar, NorSIS, Oslo

5.-7. februar: Rus og psykisk helse 2018, Faglig forum for helse- og sosialtjenesten, Oslo Kongressenter

6. februar: Safer Internet Day 2018, Medietilsynet Trygg bruk, Oslo

2. februar: Forskningsfrokost: Hva vet vi om barnevernet? Forskningsrådet, Grand Hotel, Oslo

Januar

30.-31. januar: AIM2 Utredning, RVTS Nord, Tromsø

30.-31. januar: Innføringskurs for nye SLT-koordinatorer

29. januar: AIM2 Basic – Kurs om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd, RVTS Nord, Tromsø 

26. januar: Mentornettverkssamling om radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS, Bergen

24. Januar: Fattigdom blant barn i Norge – hva er status?, Bufdir, Oslo

18. januar: Vitenskap mot diskriminering? Om vitenskap og sosial forandring, UIO, Litteraturhuset, Oslo

17. januar: Orientering om støtteordning til frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, IMDI, Oslo

10. januar: ROP-dagen 2018, Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Oslo Kongressenter

2017

Desember

19. desember: Menneskehandel: Globalt – nasjonalt – regionalt. Hva ser vi og hva gjør vi? RVTS Midt, Trondheim

14. desember: Fagkonferanse om ungdom og alkohol – Generasjon null tull, Actis, Oslo

14. desember: Frokostseminar: Frivillighet, helse og omsorg, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig, Oslo

12.-13. desember: Nordisk seminar: Kulturkriminalitet – regelverk og rettspraksis i Norden, Oslo

11. desember: Seminar og rapportlansering: Barn av en digital verden, UNISEF Norge og Telenor, Oslo

8. desember: Hvordan jobbe sammen for mennesker utsatt for vold i nære relasjoner?, Kristiansund

8. desember: Frokostseminar: Vold og overgrep mot eldre personer i Norge, Oslo

7. desember: Frivillighetskonferansen, Oslo

7. desember: Bystemmer: Tactical urbanism and the right to the con/temporary city, Oslo

6.-8. desember: Ruskunnskap. Kriminalomsorgens Høgskole og utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

6.-7. desember: Med retten til å bestemme over eget liv. Tema knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, Kristiansand

6. desember: Fagseminar: Sexkjøp – hva vet vi? Erfaringer og kunnskap om kjøperne, Oslo

5.-6. desember: Nasjonal Akuttkonferanse, Oslo. Foredrag og presentasjoner fra konferansen finner du her.

5. desember: Frokostmøte: æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, Imdi, Oslo

5. desember: Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner, Tromsø

5. desember: Alkoholkonferanse, Kompetansesenter rus – Oslo

1. desember: Institusjonskonferanse – barnevern, Oslo


November

30. november: Konferanse om internett som arena for seksuelle overgrep, Oslo

30. november: Foreldrekurs om ungdomskjærestevold, Oslo Sanitetsforening, Oslo

30. november-1. desember: Ungas sociala inkludering och delaktighet, Rikskonferansen 2017 (MUCF), Stockholm

29. november-1. desember: Kurs i tegn og symptomer på narkotikapåvirkning, Forbundet Mot Rusgift, Oslo 

29. november-1. desember: Boligsosial konferanse for Oslo, DFDS Seaways

29. november: Hva gjør vi med volden? Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? NKVTS og NOVA, Oslo

28. november: Ferskvareseminar: «Vi voldtar og drikker og har det fett» Reform, Oslo

27. november: Kontroll+Alt+Delete: Den digitale volden, Rød Knapp-Alliansen, Oslo

23.-24. november: Oslo Atferdsvitenskapelige konferanse, OAK 2017, Oslo

22.-23. november: Erfaringssamling: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme,Kriminalomsorgens Høgskole og Utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

22. november: Pengespill ut av kontroll? Lansering av ny behandlingsmetode for pengespillsavhengighet – pengespill og samfunnets ansvar. Stiftelsen Bergensklinikkene, Bergen

22. november: Lucy Smiths barnerettighetsdag, Oslo

21.-22. november: AIM2 – Utgreiing og behandling av barn og unge med en skadelig seksuell atferd, Hordaland

21. november: Tilbakeføringskonferansen 2017: Penga og A4-livet

21. november: Hvordan tilpasse velferdstjenestene for vanskeligstilte? Åpen forelesning på HiOA, Oslo

16. november: Urban boligplanlegging for alle, Oslo

16. november: Kurs for skolene i Hordaland: Demokratisk utdanning og inkludering i skolen, Hordaland fylkeskommune, Bergen (kurset fortsetter 21. og 30. november)

15.-17. november: Security, Democracy & Cities Conference, Coproducing Urban Security Policies, DHUB, Barcelona

15.-16. november: Nordisk konferanse om vold og behandling, ATV,Oslo

15. november: Ungdatakonferansen, NOVA, Oslo

14.-15.november: Nasjonal fagkonferanse – Utfordrende samarbeid – når barn og unge blir kasteballer, Oslo

14. november: Fagdag om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Kristiansund

14. november: Frokostseminar: Kjønnslemlestelse. Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge, Oslo

13.-15. november: Samarbeid for voldsutsatte i nære relasjoner, Oslo

13.-14. november: Vold og overgrep i nære relasjoner. Fokus på avdekking, lindring og behandling, Gjøvik. Påmelding her

13.-14. november: Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet, Vettre. (Frist for påmelding og innsending av abstracts er 1. juli.

10. november: Forbundet mot rusgifts fagdag 2017 – Cannabis og hjernen

9.-10-november: Velferdskonferansen 2017 Unge på randen. Om ungdom, utenforskap og arbeid 

9. november: Forebygging av digital vold, Oslo

9. november: Designing out Crime 2017, Oslo

6.-11. november: Restorative Approaches in Youth Settings, Berkshire, UK

6.-7. november: Nasjonal nettverkskonferanse om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd på nett , Tromsø

6.-7. november: Radikaliseringskonferansen Innlandet 2018, Gjøvik. Påmelding her.

6. november: Seminar om barnekonvensjonen, Oslo

4.-12. november: Redd Barnas Forstyrringsuke: fokus på forebygging av seksuelle overgrep

3. november: Mangfoldskonferansen 2017, LO, Trondheim

2.-3. november: Seminar om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, ærerelatert vold og negativ sosial kontroll, Tromsø

2. november: 1. kursdag om barn og ungdom med problematisk og skadelig seksuell atferd, Oslo

2. november: Fagdag om vold og overgrep blant ungdom, Bergen

2. november: Frokostseminar: Blir skandinaviske velferdstjenester svekket av markedsreformer? Institutt for samfunnsforskning, Oslo


Oktober

30. oktober – 2. november: Si det til noen! En uke om vold i nære relasjoner 2017, Lillesand

30. oktober – 3. november: Trygghetsuka om vold i nære relasjoner, Aurskog-Høland, Fet og Sørum

30.-31. oktober: Barne- og ungdomskonferansen 2017, Bodø

30.oktober: Temadag om vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap, Socialstyrelsen, Valby, Danmark

27. oktober: Modum Bad konferansen 2017: #psyktnormalt, Oslo  

27. oktober: Samfunnets risikofaktorer – kunnskap og råd, Oslo 

26. oktober: Fagdag om vold og overgrep blant ungdom, Tromsø  

24. oktober: Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2017, Oslo 

24. oktober: AIM – Basic Awareness – oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd, introduksjonskurs, Hordaland  

24. oktober: Barn på flukt, asyl – levekår – integrering, NTNU, Trondheim

20. oktober: Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017, Oslo

10.- 18. oktober: Utstilling: Hvis klær kunne fortelle, Hønefoss 

13. oktober: Gratis nettkurs om skolemiljø og mobbing, påmeldingsfrist 13. oktober  

13. oktober: Konferanse om forebygging av ulovlig radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom, Tromsø  

5. oktober: Lansering av stedsanalyse Grønland, Oslo

5. oktober: Sammen mot seksuelle overgrep, Bergen

4.- 6. oktober: Nordisk storbykonferanse: Storbyens hjerte og smerte, Trondheim

1.-4. oktober: 15th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Haag, Nederland


September

28. september: Fagkonferanse om unge voksne i fengsel, Lillestrøm

28. september: Frokostseminar: Hvordan blir barns oppvekst og medborgerskap formet av migrasjon? Institutt for samfunnsforskning, Oslo

27. september: Den nasjonale integreringskonferansen, Oslo

26.-28. september: Barnet & Rusen 2017, Sandefjord

26.-27. september: Personundersøkelse, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

26. september: Arbeidslivskriminalitet – historikk og status, Fafo, Oslo

20. september: Sikkerhetskonferansen 2017, Oslo

20.-22. september: Barn over grenser – Norsk barnevern i en mangfoldig verden, Norsk barnevernkongress, Oslo (påmelding innen 15. juni)

19.-22. september:  VINN -Motivasjonsprogram for kvinner. Grunnopplæring. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, Lillestrøm  

14. september: Kurs om digital vold, Stiftelsen Tryggere, Oslo

13.-16. september: 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, Cardiff, Wales

6.- 9. september: 2nd European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal

5.- 6. september: SLT-konferansen 2017. Trondheim


August

31. august: Foyerkonferansen 2017, Bodø

31. august: Frokostseminar: En uke med vold 2017, NKVTS, Oslo

30.-31. august: Tilbakeføring og forvaltningssamarbeid, Kriminalomsorgens Høgskole og Utdanningssenter KRUS, Lillestrøm 

30. august: Barrierer mot hjelp ved vold, Dinutvei.no og NKVTS, Oslo

30. august: Nettverksbygging for dem som arbeider med flyktninger, RVTS-Vest, Stavanger

7.-10. august: 29th Annual Crimes Against Children Conference, Dallas Texas


Juli

24.-28. juli: EFRJ (European Forum for Restorative Justice) Summer School 2017, Como

4. -7. juli: CJP’s International Criminal Justice Summer Courses 2017, Barcelona


Juni

27. juni: Frokostseminar: Politiets arbeid med kjønnslemlestelse, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo 

25.-26. juni: ICSC 2017: 19th International Conference on Sociology and Criminology, Paris, Frankrike

23. juni: Arbeidsledige unge – merket for livet? SAMSVAR-seminar om unge arbeidsledige, deres møte med NAV og potensielle arbeidsgivere,  Høgskolen i Oslo og Akershus

20.-22. juni: Preventica Professional fair, European Forum for Urban Security, Paris

21. juni: Countering Hate: Nordic Conference on Hate Speech, Stavanger

19.-21. juni: The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sverige

19.-20. juni: Deutscher Präventionstag, DPT22: «Prävention & Integration», Hannover, Tyskland

14.-15. juni: Unge i fengsel og friomsorg, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Lillestrøm

13. juni: Ungdom, rusmiddelbruk og bytte av sex, Oslo

13.juni: Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid, Fafo-frokost med rapportlansering, Oslo

7.-9. juni: International Conference on the subject of «Doping and Public Health», Oslo 

6.-7. juni: Conference on Youth and Young adult offenders, Barcelona, Spania

6. juni: Ung og digital 2017, Oslo

02. juni: Conference on Restorative Justice in Intercultural Conflicts, Berlin

01. juni: Ungdom, vold og overgrep, Oslo


Mai

31. mai: Forebyggingsforum, tema: Barn og unges bruk av sosiale media, Bergen

31. mai: Fagkonferanse om barn og unge, Oslo

30. mai: Oslofrokost – hvordan motvirke tendenser til økt ulikhet i Oslo?, Oslo

22.-23. mai: Skolevegring 2017, en konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær, Jobb aktiv, Gardermoen. Se videopptak fra konferansen!

15.-17. mai: The second conference on Technology in Corrections, Praha, Tsjekkia

9.-11. mai: NSfK Research Seminar: Migration and Criminology, Örenäs slott, Skåne

9.-11. mai: NSfK Research Seminar: Migration and Criminology, Örenäs slott, Skåne

10. mai: SaLTo-konferansen 2017, Oslo

9.-10. mai: Barn og unge med skadelig seksuell atferd. Den viktige hjelpen for å forebygge overgrep mot barn, Fredrikstad

9. mai: The rise of polarisation and radicalisation in Europe, Rimini, Italia

9. mai: Nyttige verktøy til bruk i samtaler med personer som i sinne har utøvd vold. Stiftelsen Tryggere 

8.-9. mai: Preparing, Detecting and Investigating Cybercrime Incidents in Financial Institutions, Trier, Tyskland

4.- 5. mai: Barnevernkonferanse 2017, Hønefoss. Fylkesmannen i Oslo og Akershus


April

28.april: Lansering av rapporten «Vern av risikoutsatte voksne», Bufdir, Oslo

27. april: Rusforebygging i fremtidens skole, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.  Oslo

27. april: Familiearbeid og sikkerhetsarbeid i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold, Bufdir, Oslo

26.-28. april: Kunnskapsbasert bekjempelse av terrorisme, Counterterrorism (CT) and Applied Intelligence Course, Haag

26. april: Frokostseminar: Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi, Oslo

25.-27. april: Kriminalforebyggende innsats. Konferanse om forskningsbasert forebygging, hvorfor og hvordan? Kulturbadet, Sandnessjøen

24.-25. april: Strafferettskonferansen, tema aktiv – tryggere, Loen

24. april: Motiverende samtaler med ungdom, Oslo, DEL 2

1. april: Frokostseminar med rapportlansering: Bolig først i rus og psykisk helsearbeid, Oslo

6. april: Frokostseminar: Sivilombudsmannens årsmeldinger – barnekonvensjonen og forvaltningen, Oslo

6. april: Den Kriminalpræventive Dag 2017: GENERATION UNG – Kriminalitetsforebyggelse på rette vej?, Skive, Danmark

5. april:  Boligens betydning for barnefamilier og unge. Bergen

5. april: Prestasjonspress i skolen: Hvem har ansvaret og hva gjør vi med problemet? NIFU, Oslo 

4.april: Fafo-frokost med rapportlansering: Et liv på vent. Opphold i asylmottak og konsekvenser for integrering, Oslo

3. april: Boklansering: Sirkel – en metode for relasjonsarbeid og godt læringsmiljø, Litteraturhuset, Oslo


Mars

30. mars: Oppvekstkonferansen 2017, «Parallellsamfunn, er det oss?», Det norske teatret, Oslo

29. mars: Frokostseminar: Områdeløft som metode – erfaringer fra Groruddalssatsingen: nyttig for andre kommuner?, Oslo

29. mars: Prevention of Radicalisation in Prison and in Probation, European Seminar, The Hague

28.-29. mars: Sikkerhetskonferansen 2017, Oslo

22. mars: Menn og vold i nære relasjoner – menns egne erfaringer, Bufdir, Oslo

21. mars: Motiverende samtaler med ungdom, Oslo,  DEL 1

21.03-22. mars: Råd för framtiden 2017, arrangert av BRÅ i Malmø. Hvordan kan det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet utvikles og styrkes?

20.-23. mars: Justice and the Children of Incarcerated Parents: an international conference, Rotorua, New Zealand

14.-15. mars: PKF-konferansen, Thon Hotel Oslo Airport

13. mars: Frokostseminar: Barnevernungdom i overgangen til voksenlivet, Oslo

8. mars: Seminar om vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Lansering av rapport. Karasjok

6. mars: Utenforskap i det flerkulturelle Norge – individuelle og samfunnsmessige perspektiver, Lærernes hus, Oslo

2.- 3. mars: European seminar: Preventing and Countering Discriminatory Violence at the Local Level, Wien, Østerrike

2.-3. mars: Erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder, Oslo

2. mars: Frokostseminar: Ungt medborgerskap – betingelser og barrierer for unges deltakelse i politikk og foreningsliv, Oslo

2. mars: Kurslederkurs for ansatte i kommunen: Om radikalisering og voldelig ekstremisme. Nydalen i Oslo

2. mars: Meningen med vold og grove seksuelle overgrep, Oslo


Februar

20. februar: Søknadsfrist for kommuner i Hordaland til å delta i utviklingsarbeid ang. implementering av Motiverende samtale. Kurset holdes våren/høsten 2017

16. februar: Nordic MenEngage Conference: Making the Invisible Visible: Transforming Social Norms among Boys & Men for Gender Justice in Practice, Oslo

15. februar: Fafo-frokost: Barne- og ungdomsarbeideren – en underbrukt ressurs? Oslo

13.-14. februar: Kommuneplankonferansen 2017, Trondheim

10. februar: Uinteressert ungdom eller vanskelige voksne? Om ungdomsmedvirkning i samfunnsplanlegging – bla ved forebygging av ekstremisme. HiOA, Pilestredet 32.

10.februar: Stor-høring om «Glassjenta», Felix konferansesenter, Oslo

10. februar: Lansering av boken Restorative Processes from Oslo to Havana and Back, UiO, Oslo

9. februar: Strafferettkonferansen 2017, Soria Moria Hotel, Holmenkollen

9. februar: Helseministeren overtar anbefalinger om seksuelle overgrep mot gutter og menn, Oslo

9.-11. februar: The 44th Annual Conference of the Western Society of Criminology, Las Vegas, Nevada, USA

6.-10. februar: No Hate – Kurs om hatprat på internett for ungdomsarbeidere fra Europa, Oslo

8. februar: Kurslederkurs for ansatte i skolen: Om Radikalisering og voldelig ekstremisme, Nydalen i Oslo

8. februar: Nasjonal konferanse om cannabis – Ut av tåka 2017, Kilden Teater- og konserthus, Kristiansand

6. februar: Markering: Internasjonal dag mot kjønnslemlestelse av jenter, Oslo

3. februar: Praksisverksted for bygging av mestringstillit, bla bruk av BaM. Oslo. Dette er et totimers kurs som følges opp i mars, april, mai og juni. Ingen påmelding!

2.- 4. februar: Ungdommens hjerte og smerte 2017, Trondheim


Januar

31. januar: Lansering av Barn i Norge-rapporten 2017 – Tema: Barn i konflikt, Oslo

26. januar: Frokostseminar: Skoleresultater for barn og unge i barnevernet – ny statistikk, Litteraturhuset i Oslo

23.-24. januar: SLT-innføringskurs (kun for SLT-koordinatorer)

23. januar: Kurslederkurs for NAV-ansatte: Om radikalisering og voldelig ekstremisme, Nydalen i Oslo

19.-20. januar: ICSCL 2017: 19th International Conference on Sociology, Criminology and Law, London, England

17. januar: Straff som virker. Debatt om ungdomsstraff, samfunnsstraff og narkotikaprogram med domsstrolskontroll, Litteraturhuset i Oslo

12.-13. januar: ICCCF 2017 : 19th International Conference on Computer and Cybercrime Forensics, Durban, Sør Afrika

2016

Desember

15.-19. desember: 18th World Congress of Criminology, New Delhi, India

14.-15. desember: The European Crime Prevention Award (ECPA) and Best Practice Conference (BPC), Bratislava, Slovakia

14. desember: Fagkonferanse – Hva betyr den nye MDMA/ecstasy-bølgen?, Oslo Kongressenter, Oslo

12. desember: Frokostseminar: Hvorfor skal vi sikre oss? Oslo

12. desember: Temadag om problemskabende ungegrupperinger og forebyggelse af bander, Aalborg

8.12. desember: Frokostmøte: Hvordan forebygge ekstremisme?, KS Agenda møtesenter, Oslo

7. desember: Snubletråden, Gjeld som hinder for tilbakeføring. Frokostseminar og lansering, Netteverk etter Soning, Røde Kors, Oslo

7. desember: Sex og samfunns onsdagskurs: Mindreårige migranter og seksualitet: Sårbarhet, utnyttelse og overlevelsesstrategier, Oslo

5. desember: Frokostmøte: Fylla har skylda? Kulturhuset, Oslo

1.-2. desember: Annual Conference on Countering Terrorism 2016, Tier, Tyskland

November

30. november: Dataspillkonferansen 2016, Røde kors’ konferansesenter i Hausmannsgaten 7, Oslo

30. november: Seminar: Mellom ekskludering og inkludering. Et møte med Deeyah Khan m.fl., Stiftelsen Arkivet, Kristiansand

30. november: Seminar om lokal forebygging av Radikalisering og Voldelig Ekstremisme (RVE), Union Scene, Drammen

30. november: Kveldsseminar om lokal forebygging av Radikalisering og Voldelig Ekstremisme (RVE), Union Scene, Drammen

30. november: Åpent foredrag om doping: Bør du kunne noe om doping? I så fall: hva?, Egersund kulturhus, Eigersund kommune

29. november: Konferanse om barneekteskap, Senter for svensk-norsk samarbeid, Oslo 

29.november – 2. desember: 29th Annual Australian and New Zealand Society of Criminology Conference, Hobart, Australia

24.-25. november: Safer Cities – Crime Prevention through Urban Design, Planning and Management, Athen, Hellas

25. november: Frokostseminar: Behandlingstilbud til voksne som utøver vold, NKVTS, Oslo

25. november: Tale er gull – DU plikter å stoppe vold mot kvinner – Gratis konferanse, Oslo

22.-23.november: SLT-koordinator konferanse, Gardermoen

17. november: Trygg Læring konferansen 2016, Oslo

16. november: Ungdatakonferansen 2016, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo

15.-16. november: Nasjonal fagkonferanse: Hjelp som hjelper – evidensbaserte metoder for barn og unge gjennom to tiår, Atferdssenteret, Oslo Kongressenter, Oslo

15.november : Antidoping Norges Kunnskapssenters årlige nasjonale seminar, Lillestrøm

Fant du det du lette etter?

JaNei