Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2018

September

19.-30. september: Forskningsdagene, hele landet

20.-21. september: Fagverksted 2018: Kvalifisering – døråpner til arbeid. IMDi, Trondheim

20.-21. september: «Retten til å bestemme over eget liv». Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – hva vet vi og hva gjør vi?, RVTS Midt med flere, Trondheim

21. september: Familien i eksil – psykososialt arbeid med familier som har vært på flukt. RBUP, Oslo

24. september: Norske barn og hatefulle ytringer på nett, UiO, Oslo (del av Forskningsdagene)

25. september: Basiskurs i rus, tegn og symptomer, kartlegging og samtaleteknikk rundt rusmiddelproblematikk , KoRus Sør, Kristiansand

25. september: Fagdager om utenforskap og radikalisering, påmelding.  Se program her:  Gjøvik kommune

25.-27. september: Barnet & Rusen 2018, KoRus, Sandefjord

26. september 2018: Kickoff for Eigersund kommune sin planprosess knyttet til vold i nære relasjoner, Eigersund kommune og RVTS, Eigersund

26. september: SAMSVAR spesial: Ungdom i 60 minutter, Oslo Met, Oslo

27. september: Frokostseminar: Barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Hvordan samarbeider ulike faginstanser på kommunalt og statlig nivå, når et barn eller en ungdom viser bekymringsfull seksuell atferd? NKVTS, Oslo

27.-28. september: Er du klar for fremtidens barnevern? Nasjonal barnevernkonferanse, Bufdir, Oslo   

27. september: Å ta vare på seg selv, Stiftelsen Tryggere, Oslo

 

Oktober

2.-3. oktober: AIM utredning av barn og unge med skadelig seksuell atferd. RVTS Vest, Bergen

9.-10. oktober: Fra silo til horisont – Konferanse om tilbakeføring, KRUS, Lillestrøm

10. oktober: Vold, seksuelle krenkelser og overgrep blant ungdom, Stiftelsen Tryggere, Oslo 

10.-11. oktober: Tenk tanken: Kan det være menneskehandel? Regional konferanse innen temaområdene Menneskehandel og Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, RVTS Nord, Bodø

11. oktober: Mobbing i barnehagen – ditt ansvar, KS. Oslo

9. – 12. oktober: VINN – Motivasjonsprogram for kvinner. Grunnopplæring for programledere, KRUS, Lillestrøm

15. oktober: SSA Grunnkurs: Skadelig seksuelle atferd hos barn og unge, RVTS Øst, Oslo

15. oktober: Kurslederkurs i radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS Øst, Oslo

16. – 17. oktober: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – 2 dagers kurs, KRUS, Lillestrøm

16.-17. oktober: Fagverksted 2018: Kvalifisering – døråpner til arbeid, IMDi, Bergen

18. oktober: Mobbing i barnehagen – ditt ansvar, KS, Bergen

18.-19. oktober: LAR-konferansen, SERAF, Oslo

18.-19. oktober: Jubileumskonferanse, Senter for Krisepsykologi, Bergen

22.-23. oktober: Barnehøydekonferansen – kjærlighet og kunnskap i praksis, Oslo

23.-24. oktober: Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser, KRUS, Lillestrøm

23. oktober: Forebygging av radikalisering gjennom inkludering. Bergen.

24.oktober: Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2018, Bergen

25. oktober: Fagdag i Kristiansand – Vold og seksuelle overgrep blant ungdom, Stiftelsen Tryggere, DIXI Ressurssenter mot voldtekt og Senter for likestilling – Agder, Kristiansand

26. oktober: Fagkonferanse om menneskehandel, RVTS Vest, Bergen

29.-30. oktober: Frivillighetskonferansen – fra utenforskap til inkludering, JobbAktiv, Gardermoen

30.-31. oktober: Konferanse om barn utsett for vald og overgrep, Fylkesmannen i Hordaland, RKBU Vest og RVTS Vest, Bergen

30.-31. oktober: Fagverksted 2018: Kvalifisering – døråner til arbeid, IMDi, Gardermoen

 

November

1. november: Markering av 1 årsdagen for Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen), KUN på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

5. november: Sociale indsatser koster – men koster det mer at lade være? VIVE, København

6. november: Demokrati, medborgerskap og forebygging av voldelig ekstremisme i skolen, RVTS Nord, Tromsø

7.-8. november: Hvordan møte psykisk syke og rusavhengige, RIO – Rusmisbrukerenes interesseorganisasjon, Gol

12. november: Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner, Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo 

13. november: Ungdatakonferansen 2018, NOVA, Sentralen, Oslo

15. november: #Metoo – Mangfoldige former for vold mot kvinner, MiRa-senteret, Oslo

15.-16. november: Ungt utenforskap 2018 – Oslo. En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid, JobbAktiv, Gardermoen

20. november: Tilbakeføringskonferansen 2018 – Veien ut av statistikken, Nettverk etter soning, Oslo

21. november: Hvordan kan kommunen involvere sivilsamfunnet i integreringsarbeidet? IMDI, Oslo

22. november: Lucy Smiths barnerettsdag: Barnets rett til privatliv og beskyttelse av personlig integritet, Universitetet i Oslo

22.-23. november: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – fag- og erfaringssamling, KRUS, Oslo

27. november:  Fagdager om utenforskap og radikalisering, påmelding.  Se program fra Gjøvik kommune

27. november: Ungdom i risiko. «Kunnskap og tiltak i tverretatlig samhandling», Stjørdal, RVTS midt

27.-28. november: AIM Behandling av barn og unge med skadelig seksuell atferd. RVTS Vest, Bergen

28. november: SNAKKE – hvordan bli tryggere og modigere i samtaler med barn? Frokostseminar, RVTS øst, Oslo

29.-30. november: Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere 2018.  Nye veier og metoder inn i arbeidslivet, JobbAktiv, Gardermoen

29.-30. november: Nordic conference on research on violent extremism: Theory and Practice, Oslo

 

Desember

3.-4. desember: Ungt utenforskap 2018 – Bergen. En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid, JobbAktiv, Bergen

5.-6. desember: Fagkonferanse om vold i nære relasjoner – Sinnemestring Brøset er 20 år, St. Olavs Hospital avdeling Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri m.fl., Værnes

11. desember: Forebygging av digital vold og digitale krenkelser, Stiftelsen Tryggere, Oslo 

11.-13. desember: Ruskunnskap, KRUS, Lillestrøm

12. desember: Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar, KRUS, Oslo

13. desember: Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner, Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Vest, Bergen


2019

Mars

11.-12. mars: Autisme i skolen. En konferanse for alle som arbeider med elever. JobbAktiv, Gardermoen

September

1.- 4. september: 3rd European Conference on Domestic Violence, NOVA og NKVTS, Oslo

Fant du det du lette etter?

JaNei