Aktuelle kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2018

Mai

22. mai: Fra plan til handling – Konferanse om opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021. RVTS, Bergen

23. mai: Kurslederkurs – Radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS Øst, Oslo

23.-24. mai: Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 3), Kurs i AIM2 – Behandling, RTVS Sør, Sandefjord

24. mai: Inspirasjonskonferanse – Hvilken betydning har gode relasjoner for barns utvikling, trivsel, glede og mestring? Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Lillestrøm

28.-29. mai: Kjønn, makt og likestilling-ungdomstid i endring?, Barne- og ungdomsfaglig forum våren 2018, Sandefjord 

28.-30. mai: Nordic Implementation Conference, European Implementation Collaborative, København

29.-30.mai: Kurs i verktøy for risikovurdering av ungdomskriminalitet (Youth Level of Service – Case Management Inventory (YLS-CMI)), Socialstyrelsen, Odense, Danmark

30. mai: BASIS-prosjektets seminar om straffegjennomføring for seksuallovbruddsdømte, SIFER, Oslo

30. mai: Nordic Safe Cities Session, Light on Life, The City of Helsinki, The Nordic Council of Ministers and the Nordic Safe Cities Network, Helsinki

30.-31. mai: VINN- et motivasjonsprogram for kvinner under kriminalomsorgens ansvar, erfaringssamling, KRUS, Lillestrøm

30.-31. mai: Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder, Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid, Stockholm

31. mai: Introkurs: Hvordan forebygge hatprat med ungdom? Stopp Hat, Oslo

31. mai- 1. juni: Nordisk nettverkskonferanse om barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd, Oslo

Juni

1. juni: Nettverk Ungdom, RBUP Øst og Sør, Oslo

4.-5. juni: Miljøarbeid for barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA), RVTS Midt, Trondheim

6. juni: Fælles om en bedre barndom, Socialstyrelsen, Nyborg

7. juni: Vold og overgrep blant ungdom. Stiftelsen Tryggere, Oslo

7. juni: Temadag: Metoden ’En vej ind’ for unge med alvorlige kriminalitetsproblemer, Socialstyrelsen, Odense

7. juni: TryggEst (vern av risikoutsatte voksne) oppstartskonferanse, Bufdir, Gardermoen

7. juni: Inspirasjonskonferanse: Motherhood og Parenthood – et pusterom for foreldre til tenåringer! Kolben kulturhus, Kolbotn

7. juni: Frokostseminar: Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød, NKVTS, Nydalen

7.-8. juni: Operativt politiarbeid i hverdag og krise – I hvilken grad er vi forberedt, hvordan kan vi takle en krise og hvordan går vi videre etter en krise? Forskningskonferansen på Politihøgskolen, Oslo

11. juni: Kommunenes arbeid mot vold i nære relasjoner: På vei mot et helhetlig krisesentertilbud? Bufdir, Oslo

11.-12. juni: Barnehabiliteringskonferansen – Fokus på barn, unge, deres familier og deres tjenester. JobbAktiv, Gardermoen.

11.-12. juni: SSA – Kickoff i samarbeid med Barnehuset Hamar: Skadelig seksuell atferd hos barn og unge

11.-12. juni. Seksuelle overgrep. Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge. JobbAktiv, Gardermoen.

11.-12. juni: Arbeid i møte med vold og trusler i helse- og sosialsektoren. JobbAktiv, Gardermoen

12.-14. juni: The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sverige

13.-14. juni: Nasjonale Nettverks – veiledningssamlinger Sinnemestring Brøsetmodellen 2018, Trondheim

14. juni: 50 år med kriminalpolitikk – Debattmøte, KROM – Norsk forening for kriminalreform, Oslo

14.-16. juni: 10th international conference on RJ, Triana, Albania

15. juni: SAMSVAR: Barn og unges digitale hverdag, Oslo Met, Oslo

18.-19. juni: Utredning skadelig seksuell atferd AIM (OBS må ha gjennomført grunnkurs SSA), RVTS Øst, V27 og Barnehuset i Oslo, Oslo

19. juni: Lansering av Ung i Oslo 2018, NOVA, Oslo

21. juni: Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold, Stiftelsen Tryggere, Oslo

August

20.-22. august: In the best interest of the child: rhetoric or reality? Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Færøyene

28.-30. august: Dialogverksted – Åpne samtaler med unge domfelte/innsatte, KRUS, Lillestrøm

29.august-01. september: 18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

30.-31. august: Innføringskurs i Motiverende samtale, Bergensklinikken, Bergen

September

 

3. september: Webbasert grunnutdanning i kriminalitetsforebyggende arbeid, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

5.-6. september: Konferanse om elektronisk kontroll (EK) – 10 års jubileum, KRUS, Lillestrøm

5.-6. september: Nordisk MINT-forum 2018 (Motivational Interviewing Network of Trainers), Svolvær

6.-7. september: Behandling SSA AIM, RVTS Øst, V27 og Barnehuset i Oslo, Oslo

6.-7. september: Traumer og utenforskap, Bergen, RVTS Vest

7. september: «Humle kan jo fly!» Mestring og resiliensfremmende arbeid med barn og ungdom med flyktningbakgrunn, RBUP Øst og Sør, Kristiansand

11. september: AIM Basic – et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd. RVTS Vest, Bergen.

11.-12. september: Nettverkssamling for sinnemestringsterapeuter 2018, RVTS Sør, Larvik

18.-19. september: Oppstart nytt kull sinnemestringsterapeuter, RVTS Øst, Oslo

18.-19. september: Grunnkurs i behandlingsarbeid med mannlige utøvere, Alternativ til Vold, Oslo

20.-21. september: «Retten til å bestemme over eget liv». Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – hva vet vi og hva gjør vi?, RVTS Midt med flere, Trondheim

19.-30. september: Forskningsdagene, hele landet

20. september: Sikkerhetskonferansen 2018, NSR, Oslo

25. september: Basiskurs i rus, tegn og symptomer, kartlegging og samtaleteknikk rundt rusmiddelproblematikk , KoRus Sør, Kristiansand

25.-27. september: Barnet & Rusen 2018, KoRus, Sandefjord

27.-28. september: Er du klar for fremtidens barnevern? Nasjonal barnevernkonferanse, Bufdir, Oslo

Oktober

9.-10. oktober: Fra silo til horisont – Konferanse om tilbakeføring, KRUS, Lillestrøm

9. – 12. oktober: VINN -Motivasjonsprogram for kvinner – Grunnopplæring for programledere, KRUS, Lillestrøm

16. – 17. oktober: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – 2 dagers kurs, KRUS, Lillestrøm

18.-19. oktober: LAR-konferansen, SERAF, Oslo

23.-24. oktober: Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser, KRUS, Lillestrøm

November

5. november:  Webbasert grunnutdanning i kriminalitetsforebyggende arbeid. Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

12. november: Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner, Kfk, Oslo (åpner for påmelding i løpet av mai)

15.-16. november: Ungt utenforskap 2018 – Oslo. En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid, JobbAktiv, Gardermoen.

22. november: Lucy Smiths barnerettsdag: Barnets rett til privatliv og beskyttelse av personlig integritet, Universitetet i Oslo

22.-23. november: Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme – fag- og erfaringssamling, KRUS, Oslo

29.-30. november: Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere 2018.  Nye veier og metoder inn i arbeidslivet, JobbAktiv, Gardermoen

29.-30. november: Nordic conference on research on violent extremism: Theory and Practice, Oslo

Desember

3.-4. desember: Ungt utenforskap 2018 – Bergen. En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid, JobbAktiv, Bergen

11.-13. desember: Ruskunnskap, KRUS, Lillestrøm.

12. desember: Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar, KRUS, Oslo

2019

September

1.- 4. september: 3rd European Conference on Domestic Violence, Nova, Oslo.

Fant du det du lette etter?

JaNei