Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) er organisert i Sekretariatet for konfliktrådene, som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Kfk  har som samfunnsoppdrag å bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt gjennom innhenting og formidling av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Kfks innsats skal gjennom kompetanseformidling og rådgivning bidra til større bevissthet om sektorovergripende utfordringer og løsninger på det kriminalitetsforebyggende området

Veiviser til kriminalitetsforebygging

Dette er en veiviser for alle som arbeider med kriminalitetsforebygging. Den er utviklet av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken, Medietilsynet, Politidirektoratet, Utdanningsdirektoratet, og er en del av gjennomføringen av nærpolitireformen.

Gå til veiviseren
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Våre kurs, konferanser og tilskuddsordninger

SLT

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Aktuelle kurs
og konferanser

Oversikt over arrangementer i regi av eksterne aktører

Aktuelt